Zpráva o činnosti UVU ČR v období říjen 1999 až květen 2000

přednesená za zasedání Rady UVU ČR dne 20. 6. 2000 Václavem Kubátem


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

bezprostředně po minulém zasedání Rady UVU ČR se uskutečnila konference střešních organizací umělců střední a východní Evropy v Maďarsku (29. až 31. října 1999). Za UVU ČR se jí zúčastnili místopředseda Jan Pospíšil a Oskar Brůža. Zpráva byla publikována na pokračování v Bulletinu Design centra ČR (prosinec 1999 až březen 2000) a je k dispozici na naší nové internetové adrese. Bude-li čas, může být podrobnější informace podána dnes v různém, případně je možné na příští zasedání Rady UVU ČR zařadit referát o konferenci, ukázku přivezených materiálů a diskusi jako jeden z hlavních bodů programu. Dnes chci jenom poznamenat, že situace v organizaci výtvarné obce je ve všech zemích bývalého východního bloku obdobná, ale pokud jde o finanční zabezpečení, je naše situace n e j h o r š í . Nejen pokud jde o státní grantovou politiku, ale i pokud jde o grantovou politiku nadací, naši nevyjímaje. Organizační záležitosti, které vyžadují množství práce, nejsou u nás grantovými komisemi vnímány jako služba výtvarnému umění a jsou zcela ignorovány. Jako j e d i n á střešní organizace v Evropě nemáme díky normalizaci po roce 1970 žádný majetek, z něhož by mohla být naše činnost spolufinancována.


Pokud jde o státní grantovou politiku, očekávali jsme, že otevření nového grantového okruhu (6.c. podpora specifických projektů odborných profesních organizací) umožní spolufinancování alespoň takových akcí, jako bylo námi připravované pracovní setkání představitelů střešních organizací výtvarných umělců zemí Evropy u příležitosti Středoevropského bienále kresby v Plzni v listopadu 2000. Nestalo se tak. Vzhledem k tomu, že jsou zveřejněny jen úspěšné grantové projekty, těžko se posuzuje množství a kvalita všech podaných žádostí. Protože však jde o součást realizace Strategie účinnější státní podpory kultury, využijeme možnosti podat do 7. července 2000 naše připomínky, a dáme k uvážení mimo jiné jak návrh na změnu grantové komise, tak i na dodržování vypsaných grantových okruhů.


Ze zmíněné Strategie a z našeho Programu 1999 až 2000 vycházel i náš návrh na uplatnění samosprávy výtvarných umělců ve vytvářených orgánech krajů. O tomto návrhu, tlumočeném Radou uměleckých obcí ČR podá dnes podrobnější zprávu Vít Weber.


Nadace Český fond umění využila téměř veškeré grantové prostředky v tomto roce na Salon 2000. Pro zdar této akce, kterou jsme na minulém zasedání Rady UVU ČR podpořili, zajistila Kancelář UVU ČR velkou informační akci. Kromě informací prostřednictvím spolků bylo distribuováno celkem 1 750 individuálních sdělení. Ta byla adresována členům spolků, které požádaly o dočasný zvláštní členský režim, členům spolků, které opustily UVU ČR a bývalým členům spolků UVU ČR, kteří opustili tyto spolky. Vzhledem k tomu, že seznam účastníků Salonu 2000 se z časových důvodů nepodařilo k dnešnímu dni ještě analyzovat, nemáme zatím k dispozici úplný přehled o úspěšnosti této akce. Poměr počtu oslovených umělců (se spolky UVU ČR nejméně 3 000 osob) v poměru k přihlášeným vystavujícím (cca 800) předběžně signalizuje, že význam akce byl nemalý. Pro UVU ČR samu však přinesla jednak upřesnění adresáře (cca 200 adres), jednak návrat 83 členů, vesměs formou individuálního členství v Lege artis, a v přepočtu cca 50 tis. Kč na členských příspěvcích. Tohoto oživení zájmu o dění ve výtvarné obci si velmi ceníme. Počet individuálně napojených členů na UVU ČR vzrostl z 85 v prosinci 1999 na nynějších 174.


Pokud jde o financování naší činnosti stále v rámci rozpočtového provizória, není stále definitivně uzavřena generální revize plateb příspěvků na společná vydání UVU ČR za léta 1995 až 1999. Jde o záležitost komplikovanou, vázanou na časové možnosti zúčastněných a neustálé upřesňování členské evidence. Přesto je protokolem ukončeno nebo před podepsáním protokolu stojí 25 členských organizací, 11 spolků má malé problémy (diference max. do 10 tis. Kč), 6 spolků požádalo z organizačních důvodů o zvláštní režim (přímý styk se členy) a jen 5 spolků je velmi problematických. Přitom Unii dnes tvoří 47 spolků. Dlužné částky se snížily ze cca 760 tis. Kč v prosinci 1999 na cca 530 tis. Kč k 15. červnu 2000, ale podstatná část zbylých dlužných prostředků bude již nedobytná. Díky centrální evidenci a jednotnému vydávání členských legitimací nebyly a nejsou proti těmto dlužným částkám vydány členské legitimace, ale ve hře je dnes již samo členství některých organizací. Nejsme pro tvrdé radikální řešení v členských záležitostech, nicméně v letošním roce bychom tuto záležitost chtěli dořešit. Proto navrhujeme v usnesení požádat pracovní skupinu pro rozpočet, která návrh rozpočtového provizoria připravila, aby vyhodnotila jeho průběh, navrhla nová opatření a připravila řádný rozpočet na rok 2001.


Při projednávání rozpočtového provizoria v roce 1998 navrhla pracovní skupina v bodě III/4 ukončit nájem kanceláře, případně najít spoluuživatele a snížit náklady za nájem. Rada UVU ČR požadovala udržet adresu UVU ČR. Protože záležitosti spoluuživatelů se vlekly, narostl dluh UVU ČR vůči Nadaci Český fond umění do (na náš rozpočet) závratných výšek 190 tis., se sjednaným penále skoro 700 tis. Kč. I když jsme se snažili sjednat s nadací nejpřijatelnější podmínky, náš návrh několikaletého splátkového kalendáře (bez penále) nebyl akceptován a penále nám bylo odpuštěno za předpokladu, že do 31. května 2000 dlužnou částku zaplatíme. To se s vypětím všech sil podařilo, ale poznamená to naše možnosti minimálně v tomto kalendářním roce. Podotýkám, že záležitost je napříště vyřešena, výhodně položenou kancelář, kterou UVU ČR takto udržela, převzala Ochranná organizace autorská - sdružení a UVU ČR je se souhlasem Nadace ČFU nyní v podnájmu za přijatelných 2.804,-- Kč čtvrtletně. Adresa byla tedy - ovšem za cenu velmi neúměrnou - udržena.


A teď k rovněž pozitivním, ale radostnějším informacím. UVU ČR pokračovala v účasti na soutěžích vyhlašovaných jinými prestižními organizacemi. Spolu s Design centrem České republiky jsme udělili cenu v soutěži Interiér roku a v soutěži Mladý obal. V soutěžní přehlídce Interiér roku 2000 se uplatnili zástupci obou našich asociací (Asociace interiérových architektů ČR v Praze a Asociace interiérové tvorby v Brně). Cenu obdrželi Ing. arch. Jiří Smolík a Ing. arch. Zdeněk Rychtařík (Vyšehrad atelier) za rekonstrukci penzionu a restaurace ve Vacově (současně hlavní cena soutěže). V soutěži Mladý obal 2000 obdržela cenu UVU ČR Lada Novotná, posluchačka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně za obal na reklamní láhev a hrníček. Zítra bude udělena cena UVU ČR na Bienále Brno, počítáme rovněž s udělením cen na Intersalonu Asociace jihočeských výtvarníků a na Středoevropském bienále kresby v Plzni.


Z úkolů daných programem 1999 až 2000 je splněn i jeden z nejvýznamnějších. V lednu jsme si zaplatili a rezervovali doménu 1. řádu a od května 2000 je v provozu naše vlastní internetová stránka www.uvucr.cz. Je v základní - nevýtvarné - úpravě, ale je rychlá a postupně by měla do sebe vstřebat všechny internetové prezentace spolků, spolky pořádaných akcí i jednotlivců, tedy poskytnout komplexní informaci o aktivitách unie, spolků i členů. O této problematice bude podrobně referovat Oskar Brůža.


Zpráva nemohla zachytit desítky drobných úkonů, které bylo nutno za uplynulého půl roku vykonat. Podařilo se mně doufám doložit, že navzdory nepříznivým finančním podmínkám unie neztrácí dech a nejdůležitější záměry naplňuje.
Děkuji vám za pozornost.