> > > Valné shromáždění OOA-S 12. 12. 2006 učinilo prohlášení a sepsalo petici < < <


Naděje výtvarné obce na náhradu zdrojů, ztracených zrušením daně z literární a umělecké činnosti v roce 1993 se začínají naplňovat.
Stejně jako u jiných oborů umělecké činnosti, konečně i v oblasti výtvarných umění se Ministerstvo kultury pokusilo spravedlivě vyřešit právo autorů na odměnu i v případech, kdy veřejnost má sice právo užívat autorská díla pro svou osobní potřebu volně a bez omezení, ale autoři mají stejně tak právo na (tzv. náhradní) odměnu za takto fungující a užívaná díla.
Vyhláška č. 488 / 2006 Sbírky zákonů a nařízení účinná od 10. listopadu 2006 stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a VÝŠI PAUŠÁLNÍCH ODMĚN určených mj. pro autory výtvarných děl, děl architektonických (včetně děl scénografů a kostýmních výtvarníků) podle § 25 odst. 7 zákona č. 121 / 2000 Sb. o právu autorském etc.
Co vyhovuje jednomu, to vadí druhému, v tomto případě co vyhovuje autorům, to nemusí vyhovovat (nebo může vadit) obchodníkům. Snažilo-li se Ministerstvo kultury vytvořit vyvážený předpis, zaslouží si ze strany autorů plnou podporu.
Proto byla sepsána níže uvedená petice.
* * *
Oficiální sdělení: JUDr. Stanislav Polčák, právní poradce OOA-S; Redakční úprava: Oskar Brůža; rozesláno 23 . 11. 2006 jako E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY č. 164
* * *

 

Valné shromáždění OOA-S, konané dne 12. prosince 2006, přijímá toto

PROHLÁŠENÍ A PETICI

My, autoři děl výtvarných umění, tj. děl výtvarných, architektonických a fotografických, autoři děl audiovizuálně užitých (kameramani, scénografové, kostýmní výtvarníci a střihači), a dědicové těchto autorů, sdružení v Ochranné organizaci autorské - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), p o d p o r u j e m e Ministerstvo kultury ČR a ministra kultury ve snaze o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi nositeli autorských práv a uživatelů autorských děl. Výrazem nalezení této rovnováhy je i zakotvení práva autorů na náhradní odměny za situace, kdy široká veřejnost může podle zákona užívat autorská díla pro osobní potřebu, aniž by byly hrazeny autorské honoráře nositelům autorských práv. Částečnou náhradou za možnost bezplatného užívaní autorských děl představují právě náhradní odměny.

Vydání vyhlášky Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb. navazuje na tradici respektu k právům duševního vlastnictví a přenáší ji do nové doby informační společnosti. Oceňujeme, že na přípravě vyhlášky se měla možnost podílet zájmová sdružení jak autorů, tak i osob povinných platit tyto zvláštní odměny.

Toto prohlášení slouží zároveň jako petice. Petiční archy připojivších se nositelů práv jsou jeho přílohou.

Členy petičního výboru jsou:
.................................. .................................. ..................................
Eva Štěpánková, předsedkyně Petičního výboru, Pavlíkova 605, 142 00 Praha 4
Roman Milerský, člen Petičního výboru, Veverkova 28, 170 00 Praha 7
Doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, člen Petičního výboru, Nám. padlých 19, 164 00 Praha 6

Petiční arch ZDE

Text předmětné vyhlášky ZDE

Podporu můžete vyjádřit i e-mailem pripojujisekpetici@uvucr.cz, kde do textu uvedete jméno, příjmení a bydliště.