REJSTŘÍK ZEMŘELÝCH AUTORŮ VÝTVARNÝCH UMĚLECKÝCH DĚL
JEDNA Z CEST K DĚDICŮM MAJETKOVÝCH PRÁV K AUTORSKÝM DÍLŮM

Naplnění autorského zákona v oblasti výtvarných umění je záležitostí dlouhodobou. Stav do roku 1990 mohla výtvarná obec ovlivnit jen v míře nepatrné; za nevalnou situaci po roce 1990 se už spoluodpovědnosti setřást nemůžeme. Po době delší, než jsme předpokládali, byl přijat zcela nový zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon - úplné znění: 398/2006 Sb.). Je skutečně na každém, kdo v našem oboru působí, aby se o autoritu zákona opíral, jeho ustanovení ve své činnosti, zejména ve smluvních vztazích uplatňoval a všem aktivitám, které vedou k jeho uplatňování pomáhal.
Jednou oblastí jsou i práva povinně kolektivně spravovaná (Hlava IV - §§ 95 a násl. autorského zákona); o tom blíže
Ochranná organizace autorská - sdružení..., Masarykovo nábř. 250 (budova Mánes), 110 00 Praha 1. Autorům i dědicům doporučujeme navázat s touto organizací kontakt. Pokud jde o uplatnění práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb., v platném znění /resale law, droit de suite/ v České republice, doporučujeme navázat obdobný kontakt s Ochranným svazem autorským GESTOR, Šítkova 1/233, 110 00 Praha .1

Výraznou změnou je určení doby
trvání majetkových práv k dílu. Podle § 27 autorského zákona trvá po dobu autorova života a - pokud není stanoveno jinak - 70 let po jeho smrti (bylo-li dílo vytvořeno spoluautory, pak od smrti toho z nich, který ostatní přežil). Lhůta se počítá o prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání (většinou úmrtí; jinou možnost uvádí § 59 autorského zákona). Přitom majetkových práv se ze zákona autor nemůže vzdát a jsou předmětem dědictví (blíže § 26 autorského zákona).
Jsou tedy např. v tomto roce (2007) chráněna (nejsou tedy volná) díla autorů, kteří zemřeli v roce1936. V řadě případů je tedy vyhledání dědiců majetkových práv k autorským dílům např. pro vydavatele knih atd. povinností, neboť bez smluvní úpravy je užití díla většinou protiprávní. Problémem je, že najít dědice těchto práv je nanejvýš obtížné, ale po zveřejnění (užití) díla je naopak cesta od dědiců k uživateli jasná a prostor pro soudní spory otevřený.

Unie výtvarných umělců České republiky proto založila a doplňuje Rejstřík zemřelých autorů výtvarných uměleckých děl (svých členů a členů svých předchůdců a dobrovolně zapsaných dědiců). Rejstřík je veden v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (UVU ČR je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů, číslo reg. 00004304/001). Zveřejněn je pouze údaj o autorovi, o jehož dědicích máme informace; zprostředkování kontaktu na dědice se pak děje způsobem, který si dědic sám určí. Zaregistrování dědiců majetkových práv k autorským dílům je bezplatné, poskytování informací žadatelům je placenou službou. Pomáháme nalézt cestu k dědicům - prokázání nároků a uzavření licenční smlouvy je záležitostí smluvních stran.

Prosíme všechny, kteří se s tímto textem setkají, aby upozornili dědice svých zesnulých kolegyň a kolegů, autorů výtvarných děl, na tento rejstřík, a umožnili postupně vybudovat spolehlivý a všestranně použitelný informační zdroj. Na Vaše upozornění budeme dědice kontaktovat sami. Adresa pro písemný kontakt: UVU ČR, informační středisko, PO BOX 284, 602 00 Brno nebo tel/fax 541 213 555).

Rejstřík obsahuje zatím necelé dvě stovky záznamů a je veřejně přístupný na této stránce. K pátrání po dědicích je možné využít i dokumentace právních předchůdců UVU ČR a inzertního dotazu na webových stránkách UVU ČR.

V Brně dne 7. prosince 2002
Václav Kubát, předseda Rady UVU ČR
Oskar Brůža, tajemník a koordinátor UVU ČR

7. 12. 2002, 5. 1. 2007