PŘEHLED OBORŮ UŽÍVANÝCH V DATABÁZI UVU ČR
AF Animovaný Film
AK Akvarel
AR ARchitektonická tvorba
AZ Architektura Zahradní
DE průmyslový DEsign
DĚdicové autorských práv
EN ENvironment (umělecká organizace prostoru)
FI FIlmová tvorba
FO umělecká FOtografie
GA GAlerijní činnost
GD Grafický Design (užitá grafika)
GL GLyptika
GR GRafika (volná grafická tvorba)
HR HRačka
IL ILustrace
IM InterMediální tvorba
IN INnteriérová architektonická tvorba
IS InStalace
KA KArikatura
KE KEramika
KL KaLigrafie
KM KaMera – filmová tvorba
KN KNiha jako umělecký předmět
KO Koncept
KR KResba
Kov-Šperk
KT KuráToři výstav
umělecké zpracování KŮže
KV umělecká Knižní Vazba
LO LOutka
MA MAlba
ME MEdailérská tvorba
MG MetaloGrafie
MO MOzaika
MU MUltimédia
NÁbytková tvorba
NM Nástěnná Malba
OB tvorba OBjektů
OD ODěv
OR ORganizace spolkových akcí
PA PApír
PE PErformance
PO POrcelán
PT PortréT
PU PUblicistika
RE REstaurování uměleckých děl
ŘE umělecké ŘEmeslo
ŘZ umělecká ŘeZba
SC SCénografie
SK SKlářská tvorba
SM SMalt
SO SOchařství
SS Státní Správa, samospráva
SZ Soudní Znalci
ŠP ŠPerk
TA TApiserie
TD Tělový Design
TE TEorie výtvarného umění
TO Textil - Oděv
TX TeXtil
UU Užité Umění bez specifikace
VI VIdeoprogramy (VIdeoart)
VR Virtuální Realita
tvorba VÝstav
VE tvorba WEbových stránek
ZÁjemci o výtvarné umění
  neumělecké obory činnosti, vztahující se k výtvarnému umění
Aktualizace: 16. 6. 2009