AUTORSKOPRÁVNÍ PORADNA

Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S) se sídlem v Praze, budova MÁNES, 1. patro, 1. dveře vlevo zajišťuje již od prosince 2001 svým členům, tj. zastupovaným autorům a dědicům autorských práv) bezplatnou právní poradnu. Tuto službu rozšířila od června 2002 i na ty autory, kteří zatím s OOA-S uzavřenu smlouvu nemají, jsou však členy uměleckých organizací, s nimiž má OOA-S uzavřenu dohodu (smlouvu o spolupráci). Unie výtvarných umělců České republiky má s OOA-S uzavřenu dohodu o spolupráci ze 7. června 1994. Tímto vstřícným přístupem mohou umělci zapsaní v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců činných na území České republiky, řádní členové spolků UVU ČR se splněnými členskými povinnostmi využívat této bezplatné služby za těchto podmínek:

* Konzultace jsou poskytovány v sídle OOA-S v pondělí 9.15 až 10.45 a ve středu 16.00 až 18.00 hod.

* Konzultace je nutno objednat (osobně nebo: telefon 224 934 406, mobil: 603 428 493, fax 224 930 322, e-mail: poradna@ooas.cz), potvrzený dohodnutý čas musí být dodržen

* Autoři (dědici - nositelé autorských práv) mohou konzultovat pouze své osobní právní problémy, nikoliv záležitosti související s podnikatelskou činností, která přímo s jejich autorskou činností nesouvisí. Právnické osoby (spolky) mohou konzultovat právní záležitosti pouze interní povahy a související s autorským zákonem.

* Konzultující jsou ve svém zájmu povinni předložit veškeré dokumenty související s konzultovanou záležitostí.

* Konzultující přijetím služby bere na vědomí, že při právní konzultaci bude užito jeho osobních údajů.

* V jedné věci lze uskutečnit konzultaci nejvýše dvakrát.

* Tato služba nenahrazuje advokátní činnost nebo činnost jiných profesních stavů.

12.08.2002