JAK ZALOŽIT PROFESNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ (SPOLEK)

Unie výtvarných umělců České republiky vznikla v roce 1990 jako federace profesních občanských sdružení (spolků). Od 1. dubna 1997 vede Rejstřík profesionálních výtvarných umělců činných na území České republiky, do něhož je možný i individuální zápis profesionálního výtvarného umělce. Přesto organizačním základem výtvarné obce zůstávají profesní sdružení. Jim také přísluší formulovat společné cíle a spolurozhodovat o zaměření UVU ČR.
Profesní sdružení s nepovinným členstvím (na rozdíl od komor) nejsou zřízeny speciálními zákony, ale všechny podléhají
režimu zákona o sdružování občanů.


UPOZORNĚNÍ PRO SPOLKY REGISTROVANÉ PŘED 3. ČERVENCEM 2006 >< povinnost mít v názvu "o.s." není


TERMINOLOGICKÉ POZNÁMKY K ZALOŽENÍ SPOLKU - PROFESNÍHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ
1.
Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění mluví o sdruženích. Konkrétní název sdružení je ponechán na vůli zakladatelů a členů; obvykle se používají názvy
- sdružení
- spolek
- společnost
- klub
- asociace,
někdy je název zcela obecný (ŽARARAKA, MIXTUM COMPOSITUM) a označení (spolek, sdružení, společnost) je jen podnázvem.
2.
Typy členství jsou většinou rozlišeny na
- řádné
- přispívající
- čestné
Někdy se ve stanovách zakládá členství
- přidružené
- čekatelství (kandidátství)
- členství klubové
- členství osob mladších 18 let.
Umělecké spolky před přijetím užívají i další "zkušební" formu :
- host (přizvaný na výstavu ap.)
3.
Statutárním orgánem, nebo-li zástupcem spolku .s univerzálním podpisovým právem bývá zpravidla jedna osoba, stojící v čele spolku.
4.
V čele spolku stojí
- předseda
- prezident
- starosta
- představitel spolku bez bližšího určení
- konzul (např. u Sdružení Q Brno)
- jednatel.
Tento představitel spolku může být volen přímo (nejvyšším orgánem spolku) nebo nepřímo (výkonným orgánem spolku)
5.
Nejvyšším orgánem spolku, který má absolutní pravomoce, tj. může měnit stanovy a spolek rušit, je
- plenární schůze
- členská schůze
- shromáždění členů
- valná hromada.
Usnášeníschopnost je vhodné upravit tak, aby i v případě minimální účasti (tedy maximální neúčasti) nebyla činnost ochromena. Riziko chybného rozhodnutí nesou tak nepřítomní členové, aniž mohou činnost spolku blokovat.
6.
Výkonným orgánem spolku, voleným nejvyšším orgánem na stanovenou dobu (obvykle na 2 až 4 roky) je
- výbor
- rada
- představenstvo
- předsednictvo
- prezídium.
7.
Kontrolním orgánem spolku, voleným nejvyšším orgánem na dobu shodnou s funkčním obdobím výkonného orgánu je
- revizor účtů (je-li spolek malý)
- revizoři účtů
- kontrolní komise
- kontrolní a revizní komise
- kontrolní rada
- dozorčí komise
- dozorčí rada.

Ustavená profesní sdružení se mohou stát členy Unie výtvarných umělců ČR, případně mohou navázat nečlenský (smluvní) vztah k Unii výtvarných umělců ČR (asociační dohodu) nebo působit samostatně.
Informační středisko UVU ČR zpracovalo několik variant vzorových stanov a zájemcům, kteří mají zájem profesní sdružení ustavit a stát se součástí společenství UVU ČR nabízí odbornou pomoc.

NEFORMÁLNÍ TVŮRČÍ SKUPINY

Různá dočasná nebo trvalejší tvůrčí uskupení bez právní subjektivity nemohou být členy UVU ČR; jejich členové (všichni nebo někteří) však mohou být zapsáni v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců individuálně. Existence skupiny může být unií registrována a zveřejněna na www.uvucr.cz.

Zpracoval: Oskar Brůža, tel/zázn/fax 541 213 555

13.09.2002