2009
Výtvarní umělci - daně, pojištění sociální, pojištění zdravotní

Anotace:
V roce 2009 došlo proti roku předešlému v postavení výtvarných umělců jako osob samostatně výdělečně činných k jediné, ale zásadní změně; ta se netýká ani daní, ani zdravotního pojištění, ale sociálního zabezpečení. Zanikla možnost prohlásit autorskou činost za soustavnou nebo nesoustavnou a v případě nesoustavnosti se tak vyvázat z povinností vůči České správě sociálního zabezpečení.
Každý, kdo je činný podle autorského zákona, byť je současně zaměstnán, nebo je ve starobním důchodu apod. je povinen - pokud již tak neučinil v předešlých létech - se do 8. února 2009 na správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého bydliště zaregistrovat, přesněji podat na předepsaném tiskopise „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“; tam obdrží Identifikační lístek OSVČ a svůj variabilní symbol. Tím letos nově vzniklá povinnost končí a další důsledky se projeví až po podání daňového přiznání za rok 2009 v roce 2010.

Daně a postavení výtvarného umělce odvozené ze Zákona o daních z příjmů:
Výtvarný umělec spadá daňově mezi osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), dosahující příjmy nikoliv z podnikání, ale "z jiné samostatné výdělečné činnosti" (Zákon o daních z příjmů, § 3, odst. 1, písm, b, § 7, odst. 2, písm. a), tento příjem je definován jako příjem z nezávislé činnosti (dříve svobodné povolání; § 22, odst. 1, písm. f, bod. 1 cit. zákona) .
Proti roku 2008 beze změny.
Paušál výdajů (pokud není vedeno účetnictví nebo daňová evidence) činí 40 %.
Proti roku 2008 beze změny.
(Minimální základ daně, který se této kategorie OSVČ nikdy netýkal, byl zrušen již s platností pro rok 2008.)

Zdravotní pojištění - proti roku 2008 beze změny.
(Obecně platné údaje na příkladu Všeobecné zdravotní pojišťovny ZDE, případně vyhledejte na stránkách své zdravotní pojišťovny.)

Sociální zabezpečení: zůstává v platnosti již zavedené rozdělení na OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost a OSVČ vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost (tj. je současně v pracovním poměru, v důchodu nebo v dalších vyjmenovaných případech), což má význam především při určování povinnosti platit zálohy na pojistné. Proti roku 2008 beze změny.
Sazba pojištění snížena o 0, 4 % - z 29,6 % v roce 2008 na 29,2 % v roce 2009.
Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná.
Proti roku 2008 beze změny.
K jedné zásadní změně proti roku 2008 došlo: zanikla možnost prohlásit autorskou činnost za nesoustavnou a vyvázat se tak z povinností vůči České správě sociálního zabezpečení (tedy platit jen daň a zdravotní pojištění). Na webu ČSSP je k tomu uvedeno:

Nově se od 1. 1. 2009 mění pojištění osob, které vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů a pojištění osob vykonávajících činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Tato činnost se bude považovat za výkon samostatné výdělečné činnosti (SVČ) vždy, aniž by podmínkou bylo prohlášení o soustavnosti výkonu této činnosti tak jako dosud. Osoby, které před 1. lednem 2009 nevykonávaly uvedenou činnost, dle svého prohlášení, soustavně, jsou považovány za OSVČ nejdříve od 1. 1. 2009. Pokud vykonávaly SVČ před 31. 12. 2008 a konají ji dále po 1. 1. 2009, jsou povinny splnit povinnosti spojené se zahájením SVČ. Nejpozději do 8. února 2009 oznámí správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého bydliště, zahájení činnosti na předepsaném tiskopisu „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“. Tiskopis je k dispozici na místně příslušných správách sociálního zabezpečení nebo na internetových stránkách ČSSZ na adrese:
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm (Pozor: tiskopisy platné od 1. 1. 2009 jsou v dolní části seznamu, "Oznámení" najdete pod číslem 89 532 5 ve formátu PDF).
Celý oficiální text "OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2009"
zde.
Všechny novinky v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2009
zde.

IS UVU ČR, Oskar Brůža, 27. 1. 2009