PROGRAM UVU ČR NA LÉTA 1999 AŽ 2000

        V následujících dvou letech se UVU ČR zaměří na prosazování cílů, které byly nově formulovány v roce 1998.

        Podařilo se překonat izolaci, do níž všechny profesní organizace stavělo ministerstvo kultury za tří ministrů (Kabát, Tigrid, Talíř). Postavení UVU ČR se formálně upevnilo - jsme dosud největší organizací výtvarných umělců, máme zastoupení ve všech regionech státu, jsme součástí Rady uměleckých obcí ČR (v daném funkčním období jsme obsadili funkci místopředsedy) a jsme reprezentantem ČR v mezinárodní organizaci výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO).

        Za působení ministra Stropnického jsme byli přizváni ke spolupráci na konceptu strategických cílů ministerstva. V tomto trendu současný ministr kultury pokračuje a písemně nás o spolupráci požádal.

        Minulé tři roky byly nejtěžšími v dosavadní existenci UVU ČR. Podařilo se je přečkat. Cenou, kterou jsme za to zaplatili, je útlum zájmu členů spolků o činnost celé unie. Nyní je základním cílem překonat skepsi a pozitivním navazováním na formulované programové cíle dosáhnout naplnění alespoň nejdůležitějších z nich a posílit tím vědomí smyslu a důležitosti střešní organizace profesionálních výtvarných umělců.


I. Úkoly vyplývající ze vztahu ke státu

        Základ pro tuto spolupráci obsahuje dokument Ministerstva kultury ČR Hlavní linie kulturní politiky (červen 1998), na jehož tvorbě jsme se podíleli.

        1. Dosáhnout přistoupení ČR k mezinárodním dohodám, zjednodušujícím průvoz výtvarných uměleckých děl přes hranice.

        2. Usilovat o zajištění finančních prostředků pro vznik nových uměleckých děl v rámci zákona o veřejných zakázkách a možnost odepisování nakoupených uměleckých děl.

        3. Prosazovat snížení DPH pro autorská výtvarná umělecká díla (z 22 na 5 %)

        4. Vést dále jednání o zavádění kategorie "svobodné umělecké povolání", "umělec" a "výtvarný umělec" v právních předpisech. V sociálním a zdravotním pojištění, případně i v daňových předpisech navrhnout zvýhodnění absolventů vysokých uměleckých škol, uměleckých fakult a kateder po dobu 5 let po absolutoriu, dosáhnout toho, aby za stanovených podmínek byl poskytnut státní příspěvek v nezaměstnanosti i umělcům

        5. Navrhnout hmotné zvýhodnění majitelů budov s ateliéry a podporu jejich výstavby.

        6. Podporovat úsilí o zvýšení prestiže samosprávných ochranných autorských organizací, zejména posílením sankcí za porušování zákonných předpisů. Nepřipustit možnost zcizitelnosti autorských práv ze zákona.

        7. Dosáhnout systémové změny při vypisování, posuzování a přidělování státních příspěvků na aktivity v oblasti výtvarného umění - grantů, vypisovat granty na delší než roční období.

        8. Požadovat vydávání výročních zpráv MK ČR.

        9. Snažit se o užší spolupráci MK ČR s UVU ČR (jako střešní organizací v rámci ČR i jako Národním výborem mezinárodní organizace IAA/AIAP) v oblasti výtvarného umění.


II. Úkoly vyplývající z funkce národního výboru IAA /AIAP (UNESCO)

        1. Ve spolupráci s vládním výborem pro spolupráci s UNESCO dosáhnout uznání průkazů profesionálního umělce IAA/AIAP k volnému vstupu jejich držitelů do státních galerií v ČR.

        2. Připravit návrh uspořádání regionální evropské konference IAA/AIAP v ČR a v případě finančního zajištění ji realizovat.

        3. Uplatnit systémově regionální zastoupení v orgánech Rady UVU ČR.

        4. Dokončit zřizování kontaktních míst UVU ČR * IAA/AIAP.

        5. Navázat smluvní kontakty s partnerskými organizacemi v zemích sousedících s ČR.


III. Úkoly vyplývající z funkce střešní organizace výtvarných umělců v ČR

        1. Navrhnout a uplatnit novou stratifikaci rejstříku profesionálních výtvarných umělců, umožňující zahrnout co nejširší okruh činných osob. Zvýšit počet osob zainteresovaných na činnosti UVU ČR.

        2. Přizpůsobit vnitřní strukturu UVU ČR připravovaným vyšším územně správním celkům (VÚSC).

        3. Aktivizovat ve spolupráci s DC ČR designérskou obec.

        4. Spolupracovat s ostatními organizacemi umělců v rámci Rady uměleckých obcí ČR i mimo ni.

        5. Spolupracovat s Nadací ČFU a ovlivňovat její činnost.

        6. Vybudovat systém rychlé komunikace mezi jednotlivými členskými organizacemi a kontaktními místy využitím internetu.

        7. Zřídit a provozovat stránku www se základními informacemi o akcích UVU ČR a jejích členských a partnerských organizací.


IV. Vnější záležitosti UVU ČR

        1. Pokračovat v udělování zvláštních cen UVU ČR v rámci zavedených akcí, rozšiřovat účelně jejich počet.

        2. Udržovat stálou rubriku Zpráv UVU ČR v Bulletinu DC ČR.

        3. Nejméně jednou ročně, v krajním případě i formou placeného inzerátu, podat stručnou informaci o činnosti celé výtvarné obci.

        4. Podílet se na vyhlašování soutěží a přehlídek výtvarné tvorby.

        5. Hledat možnosti pro výstavy spolků UVU ČR v Praze, mimo Prahu i v zahraničí, případně najít partnera pro vybudování nebo provozování spolkové výstavní síně v Praze.


V. Vnitřní záležitosti UVU ČR

        1. Zlepšit platební morálku členských organizací UVU ČR, dořešit platbu dlužných částek, provést generální revizi stavu členstva.

        2. Modernizovat technické vybavení kanceláře UVU ČR.

        3. Rozšířit příjmy UVU ČR o nabízené placené služby, především v rámci využívání rejstříku profesionálních výtvarných umělců ČR.

        4. Využívat ubytovacího ateliéru v Praze i pro umělce ze zahraničí, pokusit se vytvořit síť ubytovacích prostor, které mohou být příležitostně k dispozici, v dalších významných městech a atraktivních oblastech.

        5. Nadále poskytovat konzultace, vydávat dobrozdání, stanoviska, potvrzení v záležitostech týkajících se výtvarných umělců a doporučovat služby znalců, kteří jsou členy UVU ČR.

        6. Připravit projekt vytvoření zvláštního konta UVU ČR pro pomoc členům v mimořádných situacích.

Schváleno volebním zasedáním Rady UVU ČR dne 24. 11. 1998