SJEZD DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ UVU KOLÍN 15.6.1993
Unie výtvarných umělců - pokus o vývojovou analýzu situace 1990 - 1993


1. Výchozí stav

        Výchozí situace změn, které dosud probíhají, byla určena právními normami, postupně přijímanými a novelizovanými od konce 50. let, v nichž se odrážela politická teze o jednotné kulturní politice tzv. lidově demokratického a socialistického státu.

        Základem tehdejších systémových úprav bylo paternalistické pojetí státu, jehož povinností je mj. zabezpečit po materiální stránce veškeré kulturní aktivity. Proto byly ty formy dřívějších samosprávných organizací výtvarných umělců, které jim zajišťovaly relativní nezávislost na státu, postupně likvidovány. Spolkový princip organizace výtvarného života byl v rozporu s politickým zájmem sjednotit všechny oblasti společenského života. Nebylo proto možné nejen nové výtvarné spolky zakládat, ale postupně byly administrativně správní cestou spolky pohlcovány uměleckými svazy a jejich majetek byl převáděn na stát (např. Dům umění v Hodoníně) nebo na kulturní fondy (např. budova Mánes).


1.1. Organizační záležitosti

        Začlenění výtvarných umělců ( a architektů) do socialistického společenského systému bylo z ideologických důvodů komplikované. Tak jako v jiných oblastech, která tvoří tzv. svobodná povolání (advokacie, medicína, notářství, poradenství, projekční činnost atd.), i zde stát stimuloval jejich rychlý zánik a převod do uznávaných forem závislé práce (pracovní poměr). Zatímco v některých výše uvedených oblastech byla tato změna uskutečněna bezvýhradně, v oblasti výtvarného umění tomu tak nebylo. Od 70. let zcela zmizelo svobodné povolání v oblasti architektury. Veškerá oprávnění k samostatné činnosti byla přenesena na projekční ústavy, event. vysoké školy nebo zařízení jiných organizací. Výjimkou byly drobné projekty, které podle stavebního zákona mohli provádět kvalifikovaní architekti (absolventi VŠ), kteří byli členy tvůrčího svazu (který tak plnil vlastně s politickým filtrem funkci dnešní Komory architektů).

        V oblasti výtvarného umění byla taková totalizace možná jen tam, kde existovala přímá vazba umělecké tvorby a výroby (průmysloví designéři, keramikové, grafický design), ale nikdy nedosáhla takové úplnosti jako v oblasti architektury. Čím více spadal tvůrčí zájem umělce do oblasti tzv. volného umění, tím zřejmější byla nemožnost začlenění do pracovního poměru. Tak paradoxně, aniž to bylo zákonem upraveno, existovala v Československu možnost být ve svobodném povolání.

        Pokud jde o samosprávnou organizaci výtvarných umělců a architektů, byla odvozena z dosud platného znění autorského zákona, kde je v §§ 40 až 44 vymezeno postavení organizací autorů a výkonných umělců (umělecké svazy, kulturní fondy, příspěvky fondům a ochrana autorských práv). V letech politického uvolnění (kolem poloviny 60. let) byla samospráva uměleckých svazů dosti značná. To se změnilo po roce 1969 a zejména po roce 1973, kdy nová právní úprava postavení fondů (nařízení vlády 159/69 Sb. ve znění nař. vl. č. 20/73 Sb.) jednoznačně oddělila umělecké tvůrčí svazy jako ideové organizace od "hospodářského zázemí", jímž byly kulturní fondy. Byl zesílen vliv státu (ovládaného komunistickou stranou) jak na činnost svazů (prostřednictvím kádrových pořádků), tak i na kulturní fondy (jmenování výborů fondů a ředitele ministrem kultury atd.)

        Vztah výtvarných umělců (a architektů) k vlastnímu kulturnímu fondu (Český fond výtvarných umění) byl založen na povinném odvodu 2% z honorářů ve prospěch ČFVU, monopolizací obchodu s uměleckými díly a agenturní činnosti na zařízení ČFVU (Dílo, Architektonická služba) a zvláštním daňovým režimem (daň z literární a umělecké činnosti), který byl vázán, zejména pokud jde o odčitatelné položky, na posuzování uměleckých děl komisemi (vše upravovala vyhláška MŠK č. 149/61. Sb. o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění, zrušená teprve v polovině roku 1992).

        Tak vznikl uzavřený systém, z něhož prakticky nebylo úniku. I legální přímý styk se zahraničím byl pro jednotlivé umělce obtížný, protože zde byl monopol Díla kombinován se státním monopolem zahraničního obchodu. Systém vyvinul dostatečně silný vnitřní tlak, jímž nakonec na zhruba deset let vyřešil problém svobodného povolání tzv. evidencí umělců u Českého fondu výtvarných umění (známou pod názvem registrace). Stejně tak jako zaměstnaní občané měli vyznačen pracovní poměr v občanském průkazu, měli umělci ve svobodném povolání v občanském průkazu vloženo potvrzení o tom, že jsou evidováni u Českého fondu výtvarných umění (a nejsou tedy příživníci). ČFVU jim pak zajišťoval i služby obdobné službám odborových organizací a spolupůsobil rovněž při jejich sociálním zabezpečení. Umělci, kteří nebyli účastni na tomto systému, zabezpečeni být nemohli.

        V rámci tohoto systému vznikly dvě kasty výtvarných umělců: umělci - členové Svazu českých výtvarných umělců (současně evidovaní i Českého fondu výtvarných umělců) a umělci pouze evidovaní. Přitom o zásadních společných otázkách rozhodovali téměř výhradně členové SČVU, oni byli členy výboru fondu, oni byli členy uměleckých komisí, oni rozhodovali o tom, kdo bude státem uznán za umělce (tedy evidován a sociálně zabezpečen), a kdo ne.

        Mimo tyto dvě skupiny (do roku 1987 byl jejich poměr zhruba 1:5) byli výtvarně činní i umělci, kteří byli v tak zjevné opozici vůči režimu, že jim bylo svobodné povolání zcela znemožněno. Ti museli riskovat důsledky toto, že nejsou pojištěni nebo být (i fiktivně) v pracovním poměru, uplatňovat svá díla pod jmény evidovaných výtvarníků, pracovat jako jejich neuvádění spolupracovníci atd.

        Po IV. sjezdu SČVU v roce 1987 bylo členství ve svazu uvolněno, takže podstatná část výtvarníků evidovaných u ČFVU byla, pokud projevila zájem, byla do svazu přijata.

        Nemožnost pracovat ve svobodném povolání způsobila další paradox - řada řemeslníků získávala evidenci u ČFVU jako realizátoři, umělečtí kováři atd., tedy stávali se členy umělecké obce i ti občané, kteří v nedeformované společnosti provozovali úspěšně různé živnosti. I to byl problém, který vyvstal na přelomu let 1989/90.


1.2 Financování

        Financování sledované sféry přebral stát zcela do svých rukou a zajišťoval je ze dvou zdrojů - ze státního rozpočtu a z prostředků kulturního fondu.

        Pokud jde o státní rozpočet, byla z něho prostřednictvím ministerstva kultury zajištěna úplně činnost ideových tvůrčích svazů. Příjmy z členských příspěvků, stejně jako příjmy z prodeje publikací apod. tvořily položku zcela okrajovou. I tady šlo v podstatě o svého druhu obchod, neboť za přidělené finanční prostředky stát žádal loyalitu ke své kulturní politice. Umělecké svazy - tedy i SČVU - fungovaly vlastně jako nepravé příspěvkové organizace.

        Druhým zdrojem byly prostředky soustřeďované a vytvářené Českým fondem výtvarných umění. Na rozdíl od dvou dalších fondů (literárního a hudebního) byl ČFVU fondem relativně bohatým, protože měl stálé příjmy založeny ze zákona nejen pokud jde o 2 % příjemců autorských odměn, ale i pokud jde o zisk z prodeje uměleckých děl a výtvarných a architektonických návrhů (monopol Díla atd.). Na rozdělování těchto prostředků měly tvůrčí svazy vliv prostřednictvím výboru ČFVU, jehož členy navrhovaly ke schválení ministru kultury.

        Na rozdíl od prostředků ze státní dotace byly možnosti využití prostředků ČFVU relativně neomezené. Zásady podpůrčí činnosti ČFVU umožňovaly uzavírat společenské tvůrčí objednávky a úkolové akce (proto tolik monumentálních děl spjatých se symboly režimu), vyhlašovat soutěže a výběrová řízení, udělovat tvůrčí, studijní a absolventská stipendia, poskytovat realizační příspěvky na tvorbu uměleckých děl, udělovat ceny, poskytovat tvůrčí odměny, cestovní příspěvky, příspěvky na adaptaci nebo výstavbu nových ateliérů, přímý výkup uměleckých děl (výrazně zneužíváno, rovněž i členy výboru ČFVU), umožňovaly dále přispívat finančně na propagaci českého výtvarného umění, architektury a kultury, ale rovněž poskytovat příspěvky na tvůrčí a rekreační pobyty, příspěvky na sportovní činnost, věrnostně stabilizační odměny (v pohraničních oblastech), příspěvky na společné akce (s jinými organizacemi), půjčky, dále sociální podpory a příspěvky na léčení (včetně pohřebného) apod. Fond rovněž provozoval účelová zařízení, domovy umělců a kluby, které měly sloužit (a někdy sloužily) umělcům.

        Z autorského zákona byla odvozena rovněž povinnost zadavatelů (uživatelů) uměleckých děl odvádět fondu 1% hodnoty. Tyto prostředky však nebyly poukazovány jednotlivým fondům, ale byly soustřeďovány na zvláštní účet vedený na ministerstvu kultury. Rozhodování o použití těchto prostředků bylo již zcela centralizováno a oddemokratizováno - o využití těchto prostředků (řádově desítky milionů Kčs) rozhodovalo ministerstvo kultury samo (většinou v komisi, v níž kromě zástupců ministerstva byli předsedové a ředitelé všech tří fondů).

        Jiné zdroje financování sledovaná sféra neměla.


2. Změna v roce 1990

        Proces, který byl signalizován uvolněním a změnami v průběhu roku 1988, vyvrcholil - i pokud jde o sledovanou sféru společenského života - v době od 17. listopadu 1989 do 28. února 1990. Mánes se stal pro výtvarnou obec tím, co divadelní budovy pro obyvatelstvo - jedním z hlavních informačních středisek vzniklého Občanského fóra. Výtvarná obec však již byla ve svých částech (regionech) natolik suverénní, že do prosince 1989 proběhly všude valné hromady nebo členské schůze, jejichž výsledkem byly nejdříve změny personální , ale později i změny organizační. Začala se rýsovat později dominující "spolková" varianta organizace výtvarného života, nejdříve v jednotlivých oblastech, později i v centru (Praze).

         Násilně a neúčelně zřízené krajské organizace se rozpadaly na regionálně funkční celky (nejdříve v bývalém Jihomoravském kraji, kde vznikly samostatné útvary v Brně, nynějším Zlíně (s Uherskohradišťskem) a v Jihlavě, ve stejné době se od Plzně oddělili karlovarští výtvarníci, od Ústí nad Labem výtvarníci z Teplicka a Liberecka, od Ostravy Olomouc; tento proces později dále pokračoval). Výtvarníci působící v Praze potřebu diferencované výtvarné obce tak živě zpočátku nepociťovali.


2.1 Organizační záležitosti

        V době zlomu existovaly na území Čech a Moravy, pokud jde o výtvarné umění a architekturu, čtyři ideově tvůrčí svazy: Český svaz výtvarných umělců, Svaz československých výtvarných umělců, Český svaz architektů a Svaz československých architektů. Členství v národním svazu bylo současně členstvím ve svazu federálním, takže federální svazy byly vlastně totožné se svými funkcionáři a se svými zaměstnanci (aparátem). Národní svazy měly své krajské organizace, bez právní subjektivity. Pokud jde o SČVU, byl jeho představitelem ústřední výbor (v čele s předsednictvem) a dále byl členěn nejen územně, ale i oborově na pracovní sekce :

                - MSGR (volné umění - malba, socha, grafika, restaurátorství),

                - UP (umělecký průmysl, vlastně užité umění - sklo, keramika, textil a oděv, kov a šperk, hračka, interiérová tvorba, užitá a propagační grafika=grafický design, umělecká fotografie, průmyslový design, výstavnictví a scénáristika, filmová a animovaná tvorba, video, scénografie a loutka, karikatura),

                - teorie a kritika výtvarného umění.

        Zvláštní postavení měli evidovaní umělečtí řemeslníci - ti byli se značnou libovůlí buď mezi umělce přijímáni (realizátoři sochařských děl), nebo zůstávali stranou zájmu SČVU.

        První nápor, pokud jde listopadové změny, byl zaměřen na jednotlivé osoby stojící v čele svazu. Druhým problémem byl neobyčejně silný, byť trochu paradoxní zájem výtvarníků, stojících mimo svaz, stát se jeho členy. Třetím problémem byl vztah výtvarné obce (a paralelně i obce architektů) k Českému fondu výtvarných umění.

        Dočasné řešení po celostátní konferenci v lednu 1990 bylo přijato na mimořádném sjezdu SČVU v únoru 1990. Sjezd vyřešil personální záležitosti, ukončil činnost federálního svazu, změnil název organizace, která byla při zachování charakteru nástupnictví registrována podle zákona o sdružování občanů jako u Unie výtvarných umělců.

        Pokud jde o výtvarníky stojící mimo bývalý svaz, neopustila ani unie od kombinace občanského principu s principem profesním (výběrovým), protože při posuzování uměleckých hodnot nelze aplikovat demokratický princip většinového rozhodování.

        Pokud jde o Český fond výtvarných umění, považovali delegáti sjezdu za účelné, aby byl majetek unii (a rovněž nově vzniklé Obci architektů) předán, aniž si uvědomili příkrý rozpor mezi tímto požadavkem a zásadou nemonopolnosti vytvářené unie.


2.2 Financování

        Financování činnosti SČVU i v době působení akčního výboru (listopad 1989 až únor 1990) nebylo změněno. Součinností aparátu SČVU s akčním výborem bylo dosaženo nekonfliktního převodu majetku, práv i závazků na nově vytvářenou organizaci. Prostředky ze státního rozpočtu byly nově utvářeným uměleckým svazům přiděleny i pro rok 1990 v přiměřeném rozsahu. Podařilo se tak překlenout kritický okamžik jejich existence.

        Ze státního příspěvku bylo nadále plně financováno vydávání časopisů Ateliér a Výtvarná kultura (název změněn na Výtvarné umění), finančně byl zajištěn provoz výstavních síní v Praze s modifikovaným výstavním programem, ve vyúčtování roku 1989 byly zohledněny vyšší výdaje spojené s politickými aktivitami výtvarných umělců, byly zajištěny mzdy pracovníků SČVU i federálního SČSVU, který přešel ihned po sjezdu do likvidace.

        Bylo však zřejmé, že v daném rozsahu, nebude-li nalezeno odpovídající řešení, v roce 1991 již činnost zajištěna nebude.


3. Přechodné období 1990 až 1992

        Sjezd určil zhruba roční lhůtu na to, aby byly jednotlivé body jeho usnesení splněny. Do června 1990 došlo k postupné výměně vedoucích představitelů nové UVU. Většina těch, kteří intenzívně a téměř dennodenně pracovali v akčním výboru považovala svůj úkol sjezdem za ukončený a odstoupila. Hlavním úkolem bylo vytvořit novou funkční strukturu celé unie a jí odpovídající technický servis, který měla zajišťovat kancelář UVU.


3.1 Organizační záležitosti

        Registrací stanov UVU v květnu 1990 byl proces změny bývalého SČVU formálně ukončen, ve vnitřní organizaci UVU však fakticky k žádné změně nedošlo. Další existenci si prodlužovaly tzv. oborové skupiny (MSGR,UP,teorie) v Praze, ačkoliv jim ze stanov již žádné prioritní postavení nepříslušelo. Setrvačnost prodlužovali i zaměstnanci, z nichž někteří se s organizačními změnami nedokázali vyrovnat ani v roce 1991.

        Již v době přípravy sjezdu pracovala 1. koncepční komise, jež se pokusila získat obraz o názorech výtvarných umělců jednoduchou anketou. Kompromisní výsledek její práce byl přijat sjezdem.

Druhá koncepční komise, která měla pracovat ihned po sjezdu, již žádnou výraznou aktivitu nevyvinula. Když se před prázdninami 1990 zdála situace kritická, podařilo se vytvořit 3. koncepční komisi, která po intenzívní práci v červenci a v srpnu 1990 vypracovala návrh Organizačního řádu UVU, Jednacího řádu rady UVU a návrh rychlé transformace UVU v společenství samostatných, právní subjektivitou nadaných organizací výtvarných umělců (spolků, asociací, sdružení), vytvořených na občanském a profesním principu, které na smluvním základě podle zákona o sdružování občanů vytvářejí spolek spolků - Unii výtvarných umělců.

        Většina mimopražských spolků byla registrována do června 1990, takže v září a v říjnu 1990 mohla být smlouva podepisována a postupně k ní přistupovaly ostatní spolky tak, jak nabývaly právní subjektivity. Postupně se změnilo a ustálilo i složení Rady UVU, kterou tvoří delegovaní zástupci členských organizací unie.

        Protože UVU začala plnit vůči svým členských organizacím koordinační roli, mohlo dojít k výrazné redukci aparátu zděděného po bývalých tvůrčích svazech.

        Veškeré funkce federálního svazu byly zrušeny, takže jeho likvidací zanikla i pracovní místa jeho zaměstnanců. Pokus včlenit do nově vytvořené unie alespoň pracovníky zahraničního odboru ztroskotal na tom, že nebyli schopni vypracovat přijatelný program pro svou další činnost. Zahraniční vztahy byly pak provizorně zajišťovány až do ledna 1992, kdy bylo konkursem obsazeno místo manažera zahraničních vztahů.

        Další zaměstnanci začali postupně pracovat pro jednotlivé ustavené samostatné organizace (spolky). Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců pracovala v Praze (z mimopražských zůstali zaměstnanci jen v Plzni, Brně a dočasně v Ostravě), měli zajišťovat činnost spolků v Praze působících.

        Pro kancelář UVU byla konkursem přijata nová vedoucí, která však později přešla do agentury Mánes. Požadované výkony kanceláře vedly k redukci ze 43 pracovníků až k dnešnímu fixnímu složení (5 pracovníků) a k případnému zajišťování speciálních služeb smluvně nebo dodavatelsky.

        Diskutovaným problémem bylo poskytování právních služeb. Zkušenosti s prací právníka - zaměstnance nebyly povzbuzující. Jednak nebylo myslitelné, aby poskytoval neplacené služby všem umělcům ve spolcích UVU sdruženým, takže servis by se omezoval na umělce žijící v Praze a v okolí, jednak nebylo možné ze stanov zajistit plné poskytování právních služeb všem, protože to nebylo možné finančně zaručit. Proto se koncepční komise přiklonila k smluvnímu zajišťování právních služeb pro kancelář UVU; spolky i jednotlivci si právní služby zajišťují a hradí sami.

        Z větších samostatných útvarů zůstalo při kanceláři UVU Výstavní ústředí (později výstavní odbor). Šlo o účelové zařízení, které zajišťovalo opět ze státních prostředků realizaci výstavního programu a provoz výstavních síní (přirozeně opět jenom v Praze). Forma účelového zařízení odpovídala možnostem minulého hospodářského systému a stejně jako právní služby mohla být nyní zajišťována firemně. Aby však nedošlo ke zhroucení výstavního programu, bylo zrušení výstavního odboru stanoveno k 31. prosinci 1991 a bylo tedy dostatek času k vypracování nového způsobu realizace výstavního programu unie.

         Z téhož důvodu byla ukončena i činnost výstavní komise UVU a v roce 1992 byly vytvořeny pro každou výstavní síň samostatné výstavní rady.

         Rovněž činnost redakcí časopisů Ateliér a Výtvarné umění byla postupně oddělována od činnosti kanceláře UVU. Pokud jde o tvůrčí autonomii (svobodu slova, nezávislost redaktorů), nezasahovala UVU jako formální vydavatel do těchto otázek ani jedinkrát. Organizačně však, zejména pokud jde o hospodaření, byly postupně obě redakce odděleny a během roku 1992 došlo k jejich úplnému osamostatnění.

        Naprostou změnu doznal vztah UVU k Českého fondu výtvarných umění. Třetí koncepční komise a z jejího popudu Rada UVU uznaly, že požadovat pohlcení fondu unií (a obcí architektů) by vedlo k nežádoucí monopolizaci rozhodování o finančních prostředcích. Základem budoucích vztahů měl být vztah partnerský, vztah nezávislých institucí, z nichž jedna se svými programy bude ucházet o finanční prostředky, zatímco druhá (fond), má tyto prostředky spravovat, ale (na rozdíl od současného stavu) jich sama nebude smět využívat. Změn mělo být dosaženo v rámci platných předpisů, v součinnosti s Obcí architektů a s ministerstvem kultury ČR.

        Poměrně jednoduchou záležitostí (i když významnou) bylo dosažení nového, decentralizovaného způsobu využívání prostředků podpůrčí činnosti fondu. Na rozdíl od přetrvávajícího stavu, kdy všechny prostředky přiděloval podle jednotlivých žádostí výbor ČFVU, byla počínaje rokem 1991 vyčleněna část, kterou podle jednoduchého klíče dostala k přímému využití Obec architektů a Unie výtvarných umělců (pro sebe a pro své spolky). Tato praxe byla odvozena z povinnosti platit 2% z honorářů kulturnímu fondu a týkala se všech plátců, tedy i těch, kteří nebyli členy OA nebo spolků UVU (pro ně byla přiměřená část prostředků k dispozici přímo u výboru ČFVU).

        Tento dílčí úspěch však nevyvážil marnou snahu racionalizovat činnosti ČFVU a jeho podniků (Dílo a Architektonická služba). Od samého počátku koncepční komise i Rada UVU prosazovaly transformační projekt vedoucí ke vzniku nadace. Ani výměna ředitele ani úsilí výboru fondu nevedlo však k žádoucím výsledkům a poslední společný pokus UVU, některých samostatných spolků a Obce architektů o radikální změnu v polovině roku 1992 nevedl k úspěchu, ale paradoxně přispěl k polarizaci názorů v celé výtvarné obci.

        Pokud jde o vztah k ministerstvu kultury ČR, došlo v roce 1991 ke změně ve využívání poskytnutých státních prostředků (rozšíření na celé území republiky) a zcela nově byl připraven plán dotovaných kulturních aktivit pro rok 1992. Členové R UVU pracovali v komisích ministerstva, v poradním sboru ministra a rovněž v postupně konstituované Radě uměleckých obcí. Setrvačná nehospodárná existence ČFVU, založená na předpokladu věčného vybírání příspěvků příjemců autorských odměn prošla i tímto úskalím.


3.2 Financování

        V roce 1990 byla celá činnost nově vznikající Unie výtvarných umělců financována dotací ze státního rozpočtu. Jednalo se tedy o financování výstavních akcí (v Praze), financování federálního svazu (provoz i mzdy až do ukončení likvidace na podzim 1990), financování provozu i mezd Kanceláře UVU (v rozsahu převzatém po SČVU s nepatrnými redukcemi), provozu i mezd výstavního ústředí (výstavního odboru), provozu, mezd i honorářů časopisů Ateliér a Výtvarné umění.

        Pro rok 1991, který byl chápán jako přechodný (zejména pokud šlo o stabilizaci činnosti jednotlivých spolků) byl zpracován nový finanční plán. Kancelář UVU, manažeři spolků a pracovníci výstavního odboru byli placeni ze zvláštní dotace poskytnuté Českým fondem výtvarných umění. Tato položka tedy již nebyla hrazena ze státního příspěvku.

        Náklady na výstavy podle plánu byly hrazeny ze státního příspěvku, který byl později zvýšen o příspěvek na akce pořádané mimo hlavní město Prahu. Z těchto prostředků bylo možno vyplácet honoráře a případně i mzdy do výše 10 % celkového objemu.

        Pro zajištění vlastních kulturních a sociálních aktivit disponovaly spolky finančními prostředky ČFVU, které v rámci decentralizovaného způsobu využití získaly k dispozici. 10 % z celkového objemu těchto prostředků zůstalo k dispozici jako společná rezerva UVU, zbytek byl rozpočítán a přidělen na tzv. nárokové účty, vedené u ČFVU.

        Každá členská organizace UVU (i UVU sama) měla tedy příjmovou stránku svého rozpočetu složenu ze tří částí. Základem byly vlastní příjmy (členské příspěvky, dary, ojediněle se vyskytující příspěvky sponzorů), přidělenou částku na nárokovém účtu ČFVU a eventuálně část státní dotace. Tak do samosprávy (a pod přímou kontrolu) výtvarné obce (i obce architektů) přešla poměrně velká část finančních prostředků.

        Náklady na vydávání časopisů (včetně mezd i honorářů) byly plně zajištěny účelově vázanou částí státního příspěvku.

        Uvedené řešení bylo chápáno jako přechodné. Zejména pokud jde o jednotlivé spolky, měly celý rok možnost vytvářet takové budoucí aktivity, které by jim umožnily ekonomickou soběstačnost.

        UVU se pokusila zajistit sobě i spolkům, které o to projevily zájem, doplňkový finanční příjem založením Agentury Mánes jako spol. s r.o. Výsledek ovšem nesplnil očekávání, což vedlo nakonec k návrhu vystoupit z této společnosti (uskutečněno na jaře 1993).

        Racionalizována byla i vlastní činnost Kanceláře UVU. Na rozdíl od minulosti začaly být ze společných prostředků všech spolků financovány jen společné záležitosti. Proto byl redukován počet placených místností (ostatní si postupně přebraly a platily spolky působící v Praze), byla rozklíčována platba telefonních poplatků (zrušení ústředny, zavedení vlastních tel. čísel spolkům) atd. Šlo tedy vesměs o opatření pro pražské spolky nepopulární, ale pochopitelné. I v tom byl odstraňován zbytek starého svazu, který umožňoval neoprávněné výhody jen z titulu pobývání v centru. Nadbytečná část majetku (zejména nábytek) byla bezúplatně převedena jednotlivým spolkům, případně postupně odprodána. Zejména z těchto prostředků byla kancelář postupně přiměřeně vybavena (výpočetní a spojovací technika).

         Pokud jde o financování (a nejenom o ně), pak souhrnně lze říci, že změny znamenaly mírné zhoršení postavení umělců a jejich spolků v Praze a výrazné zlepšení téhož u umělců a spolků působících mimo centrum, čímž došlo k bezkonfliktnímu vyrovnání základních šancí všech.

        V roce 1992 byla již situace značně blízká předpokládanému stabilnímu modelu financování:

        Provoz i mzdy kanceláře UVU byly hrazeny z členských příspěvků vybraných ve spolcích, které odvedly jednotlivé členské organizace UVU na úhradu společných výdajů. Protože jednotliví výtvarní umělci nejsou omezováni, pokud jde o počet spolků, v nichž chtějí být činni, bylo zavedeno tzv. kmenové členství. Tak odvod na společné záležitosti UVU platí každý jednotlivec pouze jednou (rovněž pak jen jedenkrát získává pro svůj spolek příspěvek od ČFVU, neboť i 2% odvádí jenom jednou)

        Výstavy ve vybraných síních (kromě Prahy i některých mimopražských) byly v roce 1992 financovány rovněž z několika zdrojů: základní standard pro každou výstavní síň vznikl sloučením části státního příspěvku a příspěvku poskytovaného ČFVU (zahrnuje vše, tedy i mzdové náklady). Úhradu jakéhokoliv zvýšení nákladů musel obstarat vystavující sám (může jít o příspěvek jeho vlastního spolku, o jeho vlastní prostředky, o získání sponzora atp.).

        Výstavní odbor byl k 31.12.1991 zrušen, takže posledním problémem zůstalo postavení a financování časopisů. To mělo být vyřešeno do 30. září 1992 jejich úplným osamostatněním, převedením vydavatelského oprávnění, závazků i pohledávek i příslušné části majetku UVU na nové subjekty. Jako nejvhodnější z hlediska případného dotování se jevila občanská sdružení. To se také stalo.


4. Současný stav

        Rok 1992 měl být závěrečným rokem transformačních procesů jak v bývalých tvůrčích svazech, tak i v kulturních fondech. Posledním prosincovým dnem skončila platnost speciální daně z literární a umělecké činnosti a tím i poslední článek podivuhodně totalizovaného systému, který, jak už to bývá, kromě dobrého přinesl i mnoho zlého. Jako zcela nezbytná se jeví rovněž změna předpisů odvozených z autorského zákona, pokud se týkají kulturních fondů.

        Není jednoznačně vinou kulturních obcí, že záležitosti tušené a postupně stále přesněji formulované nevedly k ráznějšímu legislativnímu postupu. Snad téměř půlroční prodlení způsobily i volby a změna osoby ministra kultury, každopádně je však hodné kritiky, že se nepodařilo při znalosti všech konsekvencí zpracovat, projednat a předložit vládě ke schválení změnu právního rámce fungování kulturních fondů. "Transformační" tápání se tak přesunulo až do roku 1993. Těžko lze tedy ukončit tuto přechodnou, stále se prodlužující etapu celkovým hodnocením.

        Pokud jde o Unii výtvarných umělců, pak by to měl učinit dnešní (původně předpokládaný transformační) sjezd, který podle původních představ vzhledem k novému smluvnímu základu UVU a úplné suverenitě jednotlivých členských organizací měl být i sjezdem posledním.


4.1 Organizační záležitosti

        Unie výtvarných umělců jako spolek spolků je nyní tvořena 54 členskými organizacemi. Předpoklad výrazného dalšího početního nárůstu není. Dojde patrně k rozdělení některých dosud příliš početných spolků, není vyloučen ani zánik některých uskupení. Spolky i UVU jsou však do značné míry stabilizovány. Úplná suverenita spolků znemožňuje, aby se UVU mohla vrátit k některým praktikám bývalého svazu. Společné záležitosti, jejich prioritu i finanční zajištění určuje Rada UVU, v níž má každý spolek jeden hlas. Nehrozí tedy ani návrat k centralistickému uvažování.

        Přitom vnitřní život jednotlivých sdružení (spolků) je do té míry právně formalizován, že umožňuje prosazení práva všemi prostředky, v krajním případě i soudním jednáním. Nesvazuje však umělce žádným způsobem a nebrání tak vytváření jakýchkoliv dočasných tvůrčích uskupení, což je pro život výtvarné obce nesmírně důležité.

        Kvalita organizace se začíná projevovat v míře autority, prestiže i v úrovni kulturních aktivit. Pokud jde o výstavní činnost, bylo zatím upuštěno od "velkých" akcí, jakými byly na sklonku minulého režimu oba pražské salony. Jednak jde o akce z dnešního hlediska finančně neúnosné, ale rovněž zbytečné. Dnes jsou žádanější menší konfrontační výstavní akce, zveřejňování výsledků různých plenérů, symposií, přejímání zajímavých výstav ze zahraničí a prezentace našich děl v cizině.

        Pokud jde o výstavní činnost, jsou v roce 1993 preferovány projekty, které počítají se spoluúčastí dalších odborných institucí. Účast na zvolených mezinárodních akcích je zajišťována společně v rámci UVU a spoluprací v ministerstvem kultury a Českým fondem výtvarných umění.

        Program symposií a plenérů, jak byl založen v roce 1992, se stal stálou nabídkou pro naše i zahraniční umělce. Všechna symposia byla úspěšně zakončena a spojením omezených prostředků státního příspěvku i prostředků ČFVU se další ročník podařilo zajistit.

        Nekomplikovaný je nyní i vztah ke státnímu rozpočtu. Požadavky na státní příspěvek na rok 1992 i 1993 pro výtvarné akce byly sumarizovány a odborně posouzeny nezávislou komisí, v jejímž složení se však autorita UVU založená ne na monopolu moci, ale na kulturním významu jednotlivých spolků, nesporně projevila. Přitom bylo znemožněno dvojí čerpání prostředků z téhož zdroje na stejné akce, což se v předešlých letech začasté dělo.. I nadále se počítá s přiměřenými prostředky pro akce občanských sdružení, názor zástupců výtvarné obce i obce architektů je respektován při rozhodování o závažných záležitostech týkajících se výtvarné kultury.

        Komplikovanější situace vznikla ve vztahu uměleckých obcí k Českému fondu výtvarných umění. Jde o fond velmi významný, který na rozdíl od ostatních fondů vyvíjí (nebo alespoň v době nedávné vyvíjel) značnou hospodářskou i obchodní činnost. Snad proto nedošlo k plné shodě mezi představami, které o transformaci mají zaměstnanci fondu a představami uměleckých obcí. Zatímco obce chápou fond především jako finanční zdroj, který může být využíván k podpoře kulturních (podle některých názorů i sociálních) aktivit a potřeb, zdá se, že pro pracovníky ČFVU je fond ztotožněn s více s institucí, a to ještě v současné podobě. Proto se transformační projekt kulturních fondů snažil zachovat tuto institucionální stránku, zatímco "konkurenční" transformační projekt uměleckých obcí hledal a nadále hledá způsob, jak oprostit stávající fond od všech nevýkonných, v podstatě parazitujících složek, jak nejvýhodněji (organizačně i ekonomicky) zajistit nové prostředky k využití a jak dále objektivizovat rozhodování o použití těchto prostředků.

        S účinností od 1. února 1993 vstoupilo v platnost nařízení vlády České republiky čís. 58/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení čís. 159/1969 Sb. ve znění pozdějších novelizací o kulturních fondech. Tím oficiálně započal proces odstátnění a transformace kulturních fondů, tedy i Českého fondu výtvarných umění. Dnem 1. března 1993 zanikl dosavadní výbor ČFVU a na půl roku se ujala své funkce Prozatímní rada ČFVU, jejímž úkolem je především připravit volby do nové správní a dozorčí rady ČFVU, případně pokusit se najít varianty dalšího fungování fondu.

        Hledání nových cest je o to závažnější, že 1. únorem 1993 zanikl (a jsme přesvědčeni že navždy) jeden z hlavních - a zcela bezpracných - zdrojů fondu, tedy povinný 2% příspěvek z autorských odměn.

        

4.2 Financování

        Model financování aktivit profesních občanských sdružení působících v oblasti výtvarného umění z roku 1992 je použitelný i nadále.

        V roce 1993 se projevil opět značný tlak na zdroje centrální (naplněné působením daňového systému v roce 1992). Jde zejména o státní (rozpočtové) prostředky, přidělované ministerstvem kultury, protože nově vzniklý zdroj, jímž je Státní fond kultury, se dosud neprojevil.

        Mezi centrální zdroje patří i prostředky, které ještě v roce 1992 soustředil Český fond výtvarných umění (2 % odvodu z honorářů) a které měly být v roce 1993 potřetí (a naposled) decentralizovaným způsobem rozděleny mezi Obec architektů, Unii výtvarných umělců (a jejích 54 spolků) a všeobecnou rezervu výboru ČFVU. Toto rozdělení starý výbor ČFVU neučinil a rozhodnutí tak leží na Prozatímní radě dodnes.

        Pokud jde o OOA, pak současný stav, kdy tato organizace je zřízena bez právní subjektivity u ČFVU, je neperspektivní. Je smutným faktem, že o změnu výtvarná obec marně usilovala již více než jeden rok. V systému, jehož se stáváme součástí, jsou tyto nonprofitní organizace zásadně samostatné a uzavírají mezi sebou dohody. Přitom jsou založeny na členském principu, tj. je na autorech samotných, zda smluvně svěří těmto organizacím ochranu svých autorských a v jakém rozsahu.

        Pro výtvarné umění, kde výkon přímých autorských práv je poměrně jednoduchý, je zajímavá ochrana druhotného využití výtvarných děl, jak je praktikována v Evropě (organizace Bild-Kunst v Německu apod.). Tato oblast ochrany autorských práv nebyla u nás dosud příliš uplatňována a může znamenat pro autory značný finanční příjem. Je logické, že především, ne-li výhradně mohou právě tyto organizace převzít sociální stránku činnosti dosavadního ČFVU.

        Pokud jde o spolky samotné, budou mít pro jejich finanční soběstačnost stále větší důležitost příjmy získané v horizontální rovině; bohužel tyto zdroje je zatím velmi obtížné získávat.

        Příjmy z centrálních zdrojů by pak měly být určeny k podpoře významných akcí, které přesáhnou možnosti jednotlivců i spolků.

        Základním zdrojem budou členské příspěvky, případně příspěvky sponzorů. Vzhledem k navrhovanému transformačnímu projektu ČFVU je však žádoucí pokusit se nejen formulovat, ale i prosadit "regionální variantu", podle níž by fond a všechna jeho zařízení měla přímý vztah k výtvarných umělcům a jejich sdružením a zohlednila při přerozdělování zisku výkony jednotlivých oblastí. Na rozdíl od vlastního honoráře, který poskytne jakákoliv agentura, by vyprodukovaný zisk ČFVU a jeho zařízení měl být rozdělen na část, která bude odváděna centru na velké a společné projekty a na část, která může být smluvně - rovněž nadačně využita v regionu, tedy tam, kde byly tyto hodnoty vytvořeny. Takové horizontální dělení umožní, aby spolky i jednotlivci měli v samosprávě přiměřené prostředky k financování vlastních kulturních, případně i sociálních programů.


4.3 Hledání další cesty

        Po relativně úspěšném období, kdy přání výtvarných umělců bylo společností téměř bezvýhradně respektováno (úspěch Rady obrany kultury v záležitostech pojištění, přetrvávání speciální daně LUČ) nastalo období tvrdého dotyku s realitou. Postupně připravované kroky, které převádějí společnost na tržní hospodářství, se začaly dotýkat výtvarné obce na velmi citlivých místech.

        Restitucemi se vynořil problém ateliérů, jejichž částečnou ochranu (alespoň těch přidělených před 1. květnem 1990) se podařilo prosadit a dodnes uhájit. Tento problém postihl především výtvarníky ve větších městech a zejména v Praze. Zcela podle zásad práce UVU byla s obecnou podporou úloha přenesena na představitele spolků působících v Praze. UVU jako celek se pokusila, leč bezúspěšně, zabrzdit nárůst cen energií a podat doplňující návrh zákona, který by ateliéry zcela podřídil bytovému režimu. V současné době se UVU pokouší prosadit regulovaný nárůst úhrad za užívání ateliérů a - pokud jde o ateliéry v majetku obcí - předkupní právo umělcům jako má platit u bytů pro nájemníky.

        V záležitostech daňových UVU začala spolupracovat s ministerstvem financí již na tvorbě zákona od podzimu 1991. Zákon o daních z příjmů ve své konečné podobě přibližně odpovídal daným možnostem. Nepodařilo se však autory zákona přesvědčit o specifické roli tzv. svobodných povolání, ač se o to zástupci UVU spolu s Obcí architektů velmi snažili. Celá oblast zůstala z hlediska daňového zahrnuta pod pojem "samostatně výdělečně činné osoby".

        V průběhu roku 1992 bylo jednáno i v záležitostech nemocenského a sociálního pojištění, kde snížení základu proti firmám na 50 %, bezproblémově obsažené v návrhu zákona, bylo shledáno rovněž přijatelným.

        Překotné a neodpovědné přijetí sazeb zdravotního pojištění v závěru roku 1992 nezpůsobilo jen zdržení Zpráv ČFVU, v nichž kancelář UVU spolu s Dagmar Baběradovou připravovala zveřejnění základních údajů o daních již od října 1992, ale způsobilo pobouření i u těch, kteří uvedené zákony schvalovali nebo jejich schválení doporučili (Sdružení podnikatelů, ODA, odbory atd.). Rada UVU po rozpačité reakci našla nakonec cestu k spojencům, jimiž v dané problematice bylo Sdružení podnikatelů i Konfederace umění a kultury, a v podstatě nepatrným počtem zastupovaných osob se tak včlenila do proudu, který si vynutil přiměřené změny daňových a pojišťovacích zákonů v roce 1993 a bude patrně nadále vyvíjet tlak i na úpravy pro rok 1994 a léta následující.

        V souvislosti s těmito vnějšími, vpravdě však existenčními tlaky, vznikl v rámci Rady UVU spor o způsoby možného fungování, zejména pokud jde o operativnost v kritických a klíčových situacích. Vyústil v podání alternativního návrhu, který by však chtě nechtě znamenal konstitutivní zásah do principů, na nich je UVU postavena. Jakoby se mnohdy neuskutečněné možnosti ve vlastním sdružení, spolku či asociaci promítaly v povinnost unie. V jistých okamžicích se tento spor zdál až neřešitelný. Proměna bývalého svazu, tvořeného jednotlivci, v koordinační uskupení suverénních spolků - právnických osob - byla přece jen natolik hluboká, že zasluhuje neustálou propagaci a osvětu. Ne proto, že by to byla bezvýhradně jediná možnost organizace výtvarného života, ale proto, že svou modifikovatelností, nemonopolností, různorodostí dává téměř neomezené možnosti pro organizaci vnitřního života výtvarné obce, nevylučuje žádná uskupení, nestaví se proti jednotlivcům. Proto, že umožňuje pokoušet se bez přikazování typického pro "demokratický centralismus" hledat společné cesty k řešení společných problémů, koordinovat postupy a činnost tam, kde vyšší uskupení má smysl.


Závěr

        Stanovy, přijaté mimořádným sjezdem tehdy ještě SČVU v roce 1990 byly provizorní. Vývoj v letech 1990 až 1991, v uměleckých obcích ojedinělý, vedl k účelnému diferencování výtvarné obce, přesto však zachoval v Unii výtvarných umělců koordinační celek, který je schopen vystupovat ve společných a zásadních otázkách jako síla, založená na občanském a profesním principu. Cesta zpět k jednotnému svazu je slepá. Nové stanovy UVU, vzniklé z původního společného návrhu z října 1991, věcně i odborně výrazně modifikované, zachovávají věrně myšlenky původních stanov. V návrhu snižují povinný počet schůzi celé Rady UVU a naopak umožňují vznik odborně i finančně zajištěných operativních skupin, které budou schopny rychle, věcně a účinně reagovat na různé společné problémy i na problémy dotýkající se některých oborů a skupin.

        Tento sjezd, pokud nechce popřít základní princip suverenity spolků a princip rovnosti, by měl být v klasickém "svazovém" pojetí sjezdem posledním. Budoucnost patří občanským profesním sdružením, prosazujícím (věříme, že s postupně se dostavujícími úspěchy) statut svobodného povolání do všech odvětví právního řádu České republiky. Budoucnost patří profesním občanským sdružením, které svou prestiž nezakládají na ničem jiném, než na kvalitě svých členů a na svých programech, které mohou mohou vést k vzrůstu autority v celé společnosti. Budoucnost patří - budou-li si to tato sdružení přát - i vyššímu koordinačními celku, který není chápán mocensky, ale jako účelové uskupení, nastupující tam, kde je pro jeho členy zbytečné postupovat izolovaně. Tímto uskupením chtěla být a může jím být i nadále Unie výtvarných umělců.

Praha / Brno, červen 1993
(C) Vladimír Hora - Oskar Brůža