STANOVY UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY


1. Všeobecná ustanovení

1.1

        Unie výtvarných umělců České republiky (dále UVU ČR) je výběrovým dobrovolným sdružením právnických osob (členů), v nichž jsou organizováni jednotlivci, kteří se profesionálně zabývají prakticky nebo teoreticky výtvarným uměním nebo architekturou.

1.2

        UVU ČR působí na území České republiky a jejím sídlem je Praha.2. Předmět činnosti

        UVU ČR vyvíjí zejména tyto činnosti:

                1) hájí a prosazuje dohodnuté společné zájmy svých členů,

                2) v rozsahu zmocnění svých členů je reprezentuje v zahraničí a může být členem mezinárodních nevládních organizací obdobného charakteru,

                3) koordinuje činnost svých členů,

                4) v rámci společných kulturních aktivit se podílí na pořádání sympozií, výstav apod., a to i na mezinárodní úrovni,

                5) vyvíjí vlastní hospodářskou činnost ve prospěch společných potřeb svých členů,

                6) může se účastnit na podnikatelské činnosti svých členů nebo jiných právnických osob, pokud souvisí se zajišťováním činnosti podle těchto stanov.3. Vznik a zánik členství

3.1

        Členy UVU ČR jsou dosavadní signatáři Smlouvy o sdružení v UVU, která je těmito stanovami nahrazena.

3.2

        Členem UVU ČR se může stát každá právnická osoba - sdružení ustavená podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, která podá písemnou přihlášku za člena a je za člena přijata Radou UVU ČR. Rada posoudí, zda jsou splněny podmínky profesního charakteru. Přihláška musí obsahovat souhlas se stanovami UVU ČR.

3.3

        Člen může z UVU ČR vystoupit, a to na základě písemné výpovědi. Účinnost výpovědi nastává k prvnímu dni následujícího čtvrtletí.

3.4

        Členství v UVU ČR je bez dalšího k 31. prosinci ukončeno členu, který v tomto roce nevyrovnal členský příspěvek.

3.5

        Členství může být zrušeno, zpronevěří-li se člen hrubým způsobem poslání UVU ČR nebo stanovám. O zrušení členství rozhoduje Rada UVU ČR dvoutřetinovou většinou všech svých členů.4. Práva a povinnosti členů

4.1

        Všichni členové mají rovná práva a povinnosti.

4.2

        Každý člen je oprávněn jmenovat trvale nebo pro jedno zasedání svého zástupce do Rady UVU ČR a odvolat ho. Členové jsou oprávněni podávat návrhy na pořad jednání Rady UVU ČR.

4.3

        Členové jsou povinni řídit se stanovami UVU ČR, v jejich rámci se podílet na činnosti UVU ČR a hradit členské příspěvky ve výši a lhůtách stanovených Radou UVU ČR.

4.4

        Členská sdružení ručí za profesní způsobilost svých členů.5. Rada UVU

5.1

        Nejvyšším orgánem UVU ČR je Rada UVU ČR.

5.2

        Každý zástupce v Radě UVU ČR má jeden hlas.

5.3

        Rada UVU ČR je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jmenovaných zástupců. Usnáší se prostou většinou přítomných, není-li těmito stanovami určeno jinak.

5.4

        Nesejde-li se Rada UVU ČR ve výše uvedeném počtu v hodinu ohlášenou jako zahájení řádné schůze, je usnášeníschopná o jednu hodinu později za přítomnosti nejméně jedné třetiny jmenovaných zástupců. Usnesení je v tomto případě platné, hlasuje-li pro ně dvoutřetinová většina přítomných, nemůže však rozhodovat o věcech, pro něž je ve stanovách určena kvalifikovaná většina (viz čl. 6.4 těchto stanov).

5.5

        Rada UVU ČR se schází podle potřeby, nejméně však 5x ročně. Zasedání svolává předseda nebo jím pověřený místopředseda. Postup pro svolání, způsob projednávání a vyřizování záležitostí Radou UVU ČR upraví Jednací řád Rady UVU ČR.

        Mimořádné zasedání Rady UVU ČR musí být svoláno, požádá-li o to písemně s udáním předmětu jednání nejméně 1/3 členů UVU ČR.6. Pravomoc Rady UVU ČR

6.1

        Radě UVU ČR přísluší rozhodovat podle bodu 5.3 nebo 5.4 stanov o těchto záležitostech:

                a) změně a doplňování stanov,

                b) volbě a odvolání předsedy a místopředsedů Rady UVU ČR,

                c) schvalování hlavních směrů činnosti a ročního rozpočtu,

                d) schvalování výroční zprávy o činnosti a roční účetní závěrky,

                e) určování výše členských příspěvků a způsobu jejich úhrady,

                f) určování druhů hospodářské činnosti a způsobu jejího uskutečňování včetně účasti na podnikatelské činnosti svých členů a jiných právnických osob,

                g) o vydávání tiskovin,

                h) členství v mezinárodních organizacích a pořádání mezinárodních akcí,

                i) vnitřní organizaci činnosti a řízení kanceláře UVU ČR,

                j) přijímání nových členů a zrušení členství,

                k) přijetí jednacího, organizačního a volebního řádu R UVU ČR,

                l) darech, subvencích, podporách, stipendiích.

6.2

        Usnesení o oficiálních stanoviscích UVU ČR (vnější vztahy) je při dodržení bodů 5.3 nebo 5.4 stanov platné jen tehdy, nehlasuje-li žádný z přítomných zástupců v R UVU ČR proti.

6.3

Rada UVU ČR může na návrh členů rozhodnout i o jiných otázkách činnosti UVU ČR.

6.4

        K přijetí usnesení o změně a doplňcích stanov a o zrušení UVU ČR se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů všech členů UVU ČR.

6.5

        Každý člen Rady UVU má právo pozastavit hlasování o návrzích, které nebyly řádně oznámeny a doloženy písemnými podklady. O takové otázce může být jednáno nejdříve na příští schůzi R UVU ČR. Pozastavení hlasování v jedné záležitosti v R UVU ČR je možné pouze jedenkrát.7. Předseda a místopředsedové

7.1

        Statutárním představitelem UVU ČR je předseda, kterého volí Rada UVU ČR ze svého středu na období dvou let. Obdobně jsou na návrh zástupců v R UVU ČR voleni minimálně dva místopředsedové.

7.2

        Předseda a místopředsedové jsou voleni tajným hlasováním a platnost volby se řídí body 5.3 nebo 5.4 stanov UVU ČR.

7.3

        Předseda řídí běžnou činnost UVU ČR a její kanceláře. Jedná jménem UVU ČR navenek.8. Kontrolní a revizní komise

8.1

        Kontrolu hospodaření UVU ČR vykonává nezávislá Kontrolní a revizní komise, jejíž funkční období je dvouleté.

8.2

        Kontrolní a revizní komise je pětičlenná. Tvoří ji zástupci pěti členů UVU ČR, určených losem. Vyslání svého zástupce do komise stvrzuje každý člen UVU ČR písemně.

8.3

        Komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Schází se nejméně dvakrát ročně a předkládá Radě UVU ČR výsledky svých šetření. Podává nezávislé stanovisko k výroční zprávě o činnosti Rady UVU ČR.

8.4

        Komise je oprávněna vyžádat si k nahlédnutí veškeré doklady a žádat Radu UVU ČR o vysvětlení kterékoliv záležitosti. Může podávat návrhy na zrušení členství a navrhovat projednání určitých otázek Radou UVU ČR. Je oprávněna svolat mimořádné zasedání Rady UVU ČR.

8.5

        Komise může využít v rámci schváleného rozpočtu externích odborných služeb.9. Majetkové poměry UVU ČR

9.1

        UVU ČR je právnickou osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem. UVU ČR neručí za závazky svých členů.

9.2

        O dispozici s majetkem UVU ČR rozhodují výlučně orgány UVU ČR v rámci své pravomoci.

9.3

        Členové volených orgánů UVU ČR odpovídají za škody způsobené UVU ČR v rámci výkonu své funkce podle obecných předpisů o náhradě zaviněné škody, pracovníci UVU ČR podle předpisů Zákoníku práce.

9.4

Majetek UVU ČR se vytváří z jejích příjmů, kterými jsou zejména

                a) členské příspěvky,

                b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

                c) výnosy z majetkových účastí na podnikání jiných právnických osob,

                d) subvence a dary.

9.5

        Náklady spojené s vlastní činností hradí UVU ČR ze svého majetku.10. Kancelář UVU ČR

10.1

Kancelář UVU ČR zabezpečuje:

                a) administrativně technické služby pro Radu UVU ČR a jí zřízené odborné komise a zájmové sekce,

                b) vedení jednotné evidence, vnitřní informační systém a se souhlasem členů i propojení s ostatními informačními systémy;
                c) členství v mezinárodních nevládních organizacích;
                d) zprostředkování odborných informací;
                e) ekonomicko informační a administrativní služby;
                f) oboustranný styk se státními orgány, kulturními a jinými institucemi, včetně zahraničních;
                g) zajišťovaní odborných expertíz vlastními silami i externími spolupracovníky.

10.2

        V čele kanceláře UVU ČR je vedoucí kanceláře, jemuž v pracovních otázkách podléhají všichni zaměstnanci UVU ČR.

        Koordinaci zájmů členských sdružení s činností UVU ČR jako celku zajišťují koordinátoři s působností vymezenou Organizačním řádem UVU ČR.
Vedoucí kanceláře a koordinátoři se účastní schůzí Rady UVU ČR s hlasem poradním.
Zaměstnanci kanceláře UVU ČR nesmějí být funkcionáři R UVU ČR.

10.3

        Složení kanceláře UVU ČR a specifikaci její činnosti určuje Organizační řád UVU ČR.11. Změna a doplnění stanov

11.1

        Návrh na změnu stanov může podat kterýkoliv člen UVU ČR. Získá-li podaný návrh písemnou podporu alespoň 1/3 členů UVU ČR, bude zařazen na pořad jednání Rady UVU ČR.

11.2

        Pro hlasování o změně či doplňku stanov je rozhodné stanovisko statutárních orgánů členů, od něhož se zástupci v Radě UVU ČR při hlasování nemohou odchýlit.12. Zrušení UVU ČR

12.1

        Návrh na zrušení UVU ČR může podat kterýkoliv člen UVU ČR. Získá-li podaný návrh písemnou podporu alespoň 1/3 členů UVU ČR, bude zařazen na pořad jednání Rady UVU ČR.

12.2

        Pro hlasování o změně či doplňku stanov je rozhodné stanovisko statutárních orgánů členů, od něhož se zástupci v Radě UVU ČR při hlasování nemohou odchýlit.

12.3

        UVU ČR se zrušuje i v případě, že počet jejích členů klesne pod tři.

12.4

        Při zrušení UVU ČR se provede její likvidace. Likvidátora jmenuje Rada UVU ČR, která rovněž rozhodne, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

12.5

        Zahájení likvidace a její skončení je likvidátor povinen oznámit orgánu, u něhož je UVU ČR registrována.

* * *

Tyto Stanovy Unie výtvarných umělců České republiky byly přijaty přítomnými signatáři Smlouvy o sdružení v UVU na sjezdu konaném dne 29.3.1994 a nahrazují dosavadní stanovy registrované MV ČR pod zn. VSP/1-19/9O R.

* * *

Změna stanov registrovaných pod značnou VSP/1-19/90-R byla Ministerstvem vnitra vzata na vědomí dne 8.4.1994.