ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
stručná verze

Členství v UVU ČR - zápis v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR a členství ve světové organizaci výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) je vázáno na  kvalifikační podmínky a na úhradu členského příspěvku. Po úhradě členského příspěvku je aktivován zápis v Národním registru a člen získává mezinárodní Identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce, stává se příjemcem e-informací UVU ČR a může využívat informační systém UVU ČR. 

Členský příspěvek je odstupňován podle věku člena a některým kategoriím členů jsou poskytovány další úlevy.
Základní členský příspěvek platí členové do roku, v němž dovrší 60 let. Od 61 do 70 let včetně platí členský příspěvek snížený na 50%, od 71 let je platba členského příspěvku dobrovolná.
Absolventi vysokých škol uměleckého směru platí do konce třetího roku po absolutoriu příspěvek snížený na 30% základního příspěvku.
Dobrovolná platba členského příspěvku se dále týká členek po dobu mateřské dovolené a členů s přiznaným invalidním důchodem.
Členský příspěvek neplatí čestní členové.

Identifikační karta IAA/AIAP ve spojení s členskou legitimací UVU ČR platí vždy do 31. prosince kalendářního roku a může být vystavena na jeden rok nebo na dva roky. Shodně je možno uhradit i členský příspěvek.

Platební údaje (číslo účtu, konstantní symbol, variabilní symbol a specifický symbol=členské číslo) je uveden na vnitřní straně identifikační karty (pro členy) nebo je zaslán e-mailem (novým členům, pro bezplatné vyhotovení duplikátu apod.).

Základní členský příspěvek činí 750 Kč na rok nebo 1500 Kč na dva roky.
Členský příspěvek snížený činí 375 Kč na rok nebo 750 Kč na dva roky.
Absolventský příspěvek činí 230 Kč na rok; identifikační karta je vydávána na tři roky za 690 Kč.

24. 6. 2009

 

 Způsob výběru členských příspěvků

        a) členové spolků UVU ČR

platí členské příspěvky UVU ČR jako součást členského příspěvku spolku. Ve výjimečných případech je možná přímá platba UVU ČR, pokud je členství ve spolku nepochybné. Je-li umělec členem několika spolků, je členský příspěvek na společná vydání UVU ČR vybírán jen jedenkrát, a to v tom spolku UVU ČR, který si člen sám zvolí (kmenové členství); v dalších spolcích platí jen tu část členského příspěvku, která je určena přímo do spolkové pokladny (nekmenové členství - N).

Podrobné instrukce k souhrnným platbám byly dány k dispozici představitelům spolků - členských organizací UVU ČR. Platby je třeba uhradit (naráz nebo po částech) na účet UVU ČR vedený u Komerční banky Praha 1, číslo účtu 11034011/0100, konstantní symbol k.s. 0558, variabilní symbol v.s. 684XX (kde "XX" je dvojčíslí kmenového označení spolku).


        b) samostatní umělci

zapsaní individuálně v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců platí členské příspěvky sami na účet (do pokladny) UVU ČR.

Částku vypočtenou podle níže uvedených pravidel je třeba uhradit na účet UVU ČR vedený u Komerční banky Praha 1, číslo účtu 11034011/0100, konstantní symbol k.s. 0558, variabilní symbol v.s. 68499, specifický symbol s.s. = členské číslo (číslo legitimace).

Platbu nejlevněji uskutečníte složením v hotovosti na kterékoliv přepážce Komerční banky, případně převodem z vlastního účtu. Nezasílejte příspěvek, pokud možno, poštou, identifikace platby je zbytečně obtížná a protahuje se. Při vydání prvního průkazu nebo změně fotografie zašlete na níže uvedenou adresu dvě nové fotografie 4,5 x 3,5 cm. Použijete-li fotografii z předešlého průkazu, můžete si ji nalepit doma.

Určení výše členského příspěvku

Spolky UVU ČR stanoví výši členského příspěvku tak, že k základu stanovenému UVU ČR připočtou částku určenou do spolkové pokladny (schvaluje příslušný orgán spolku podle svých stanov).

Samostatní umělci zapsaní v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců platí jen základní příspěvek stanovený UVU ČR.

Splatnost členského příspěvku

Členský příspěvek je splatný před zahájením doby platnosti, tj. do konce předešlého kalendářního roku (tedy na rok 2007 do 31. prosince 2006, na rok 2008 do 31. prosince 2007). Nově přijatí členové platí od čtvrtletí, v němž byli přijati (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru).

Předplatné - délka platnosti

Identifikační karta IAA/AIAP ve spojení s členskou legitimací UVU ČR platí vždy do 31. prosince kalendářního roku a může být vystavena na jeden rok (2006) nebo na dva roky (2006 až 2007, 2007 až 2008). K vyhotovení legitimace je potřebný doklad o zaplacení členského příspěvku a 2 fotografie (4,5 x 3,5 cm) nebo vrácená legitimace s fotografií z předešlého období. Při použití stejné fotografie, jaká je v dokumentaci UVU ČR, si může držitel karty fotografii přelepit sám.

Věková pásma platby členského příspěvku

Platba členských příspěvků na společná vydání UVU ČR je odstupňována podle věku. Přitom je rozhodující, zda v kalendářním roce (bez ohledu na to, zda např. v lednu nebo v prosinci) bylo dosaženo příslušné věkové hranice. Plný členský příspěvek platí řádní členové (R) až do roku, v němž dosáhnou 60 let věku. Snížený členský příspěvek (50 %) platí členové od 61 do 70 let, od placení členského příspěvku jsou osvobozeni členové od 71 let, mohou však platit příspěvek dobrovolný podle svých možností; pokud tak učiní, velmi jim za to děkujeme.

ROK 2006 :

-plný členský příspěvek platí umělci narození v roce 1946 a mladší (750 Kč)

- 50% sleva pro umělce narozené v letech 1936 až 1945 (375 Kč)

- od platby osvobozeni umělci od ročníku 1935

ROK 2007 :

-plný členský příspěvek platí umělci narození v roce 1947 a mladší (750 Kč)

- 50% sleva pro umělce narozené v letech 1937 až 1946 (375 Kč)

- od platby osvobozeni umělci od ročníku 1936

ROK 2008 :

- plný členský příspěvek platí umělci narození v roce 1948 a mladší (750 Kč)

- 50% sleva pro umělce narozené v letech 1938 až 1947 (375 Kč)

- od platby osvobozeni umělci od ročníku 1937


(POZNÁMKA: Platba části členských příspěvků určených do spolkové pokladny je záležitostí spolku, výše uvedená věková pásma pro tuto část platby mohou, ale nemusí být převzata nebo mohou být různě obměňována.)

Základní výše členského příspěvku zůstala vzhledem k nepatrné inflaci (2003 - 0,1 %, 2004 - 2,8 %) nadále nezměněna

ROK 2006: 750 Kč (dva roky: 2006 až 2007: 1500 Kč)

ROK 2007: 750 Kč (dva roky: 2007 až 2008: 1500 Kč)

ROK 2008: 750 Kč (platí do 30. června 2007; po zveřejnění oficiálních údajů o inflaci v roce předešlém může být tato částka s platností od 1. července 2007 upravena. Zaokrouhluje se na celé desítky Kč nahoru)

Slevy pro zvláštní kategorie členů

Absolventi vysokých škol uměleckého směru (Ra) platí snížený členský příspěvek (30 % základního příspěvku, zaokrouhleno na celé desítky korun nahoru) do 31. prosince třetího roku po absolutoriu (nutno doložit kopií diplomu).

ROK 2006: 230 Kč - diplom 2003 a pozdější (dva roky: 2006 až 2007: 460 Kč nebo při přesáhnutí třetího roku po absolutoriu v roce 2007 230 + 750 = 980 Kč)

ROK 2007: 230 Kč - diplom 2004 a pozdější (dva roky: 2007 až 2008: 460 Kč nebo při přesáhnutí třetího roku po absolutoriu v roce 2008 230 + 750 = 980 Kč)

ROK 2008: 230 Kč - diplom 2005 a pozdější (platí do 30. června 2007; po zveřejnění oficiálních údajů o inflaci v roce předešlém může být tato částka s platností od 1. července 2007 upravena. Zaokrouhluje se na celé desítky Kč nahoru)

Prominutý členský příspěvek

Členský příspěvek na společná vydání UVU ČR neplatí členové spolků s přiznaným invalidním důchodem (Ri) - nutno doložit kopií úředního dokladu, ženy na mateřské dovolené (Rm) - (doklad - prohlášení) , čestní členové spolků (C).

Členové spolků bez vztahu k UVU ČR

Bez vztahu k UVU ČR jsou přispívající členové spolků (P), hosté (H) a studenti (S).

Aktivace záznamu v Rejstříku profesionálních výtvarných umělců činných na území ČR

Záznam v Rejstříku je aktivován (přístupný na internetu) po zaúčtování platby na účtu UVU ČR nebo přijetím platby do pokladny UVU ČR. Rejstřík spravuje Informační středisko UVU ČR v Brně a je přístupný na http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.htm .

 

Vystavení identifikační karty

Členské průkazy (identifikační karty) IAA/AIAP (UNESCO) vydává z počítačové databáze výhradně Informační středisko UVU ČR, PO Box 284, 601 00 Brno, tel/zázn/fax 541 213 555, e-mail: uvucr@uvucr.cz


Platí od 1. července 2005