Komplexní zastupování autorů, jejichž díla byla užita neoprávněně
Nová služba Ochranné organizace autorské - sdružení (OOA-S)

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (dále jen “OOA-S”) zastupuje v České republice zájmy autorů děl výtvarných umění. OOA-S byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne 9.7.1997 (č.j. 5534/1997 - srov. částku 1/1998 Ústředního věstníku) pověřena výkonem hromadné správy děl oboru výtvarného a je v souvislosti s § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen “AutZ”) kolektivním správcem výtvarných děl s všemi právy a povinnostmi vyplývajících z autorského zákona.

Snahou OOA-S je zastupovat zájmy celé obce umělecké co nejúčinněji. Proto v rámci výkonu kolektivní správy již od od 1. 11. 2001 OOA-S začala financovat bezplatnou právní poradnu pro autory. Každý autor se může bezplatně obrátit jak telefonicky (224 943 406), písemně (OOA-S, Masarykovo nábř. 250 - budova Mánes, 110 00 Praha 1), popř. elektronicky (poradna@ooas.cz) či přímo v sídle OOA-S v konzultačních hodinách na právníky OOA-S a odborníky z oboru autorského práva. Z důvodu velkého zájmu autorů o tyto bezplatné ústní konzultace bylo nutné stanovit pevné konzultační hodiny, a to každé pondělí od 9,15 – 10,45 a na každou středu od 16,00 – 18,00. Snahou OOA-S je poskytovat naprosto kompletní servis a co nejlépe dostát účelu kolektivní správy – ochraně autorských děl.

Na tuto službu navazuje i komplexní zastupování autorů, jejichž díla byla užita neoprávněně (zejména bez zaplacení autorských honorářů). OOA-S tak umožňuje zastupování takového autora i u soudů a vymáhá pro něj příslušné odměny za užití a vydání bezdůvodného obohacení. Výsledky této bezplatné právní poradny pro autory děl výtvarných umění jsou velmi slibné. Za necelý rok činnosti OOA-S vymohla autorům částku přes 420 tis. Kč! S ohledem na zkušenosti získané při vymáhání nároků plynoucích nejenom z autorského zákona rádi informujeme i prostřednictvím webové stránky UVU ČR nejširší obec uměleckou.

Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S


Redakčně upraveno.
20.10.2003

- -