DANĚ 2009

Daně z příjmů fyzických osob za rok 2009

PAUŠÁLNÍ VÝDAJE UMĚLCŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2009

Umělci, kteří nevedou účetnictví nebo daňovou evidenci, mohou od příjmů v roce 2009 odečíst paušální částku ve výši 60 %. Neradujme se však příliš. Tato změna, která byla součástí i námi připomínkované daňové reformy, byla v rámci protikrizového "balíčku" současné vlády zase zrušena. Takže příště (doufejme, že dočasně) zase postaru.

Zdroj: daňové zákony; redakční úprava: Oskar Brůža, 2. 3. 2010

Výtvarní umělci - daně, pojištění sociální, pojištění zdravotní - rok 2009 - souhrnný přehled


DANĚ 2008

Daně z příjmů fyzických osob za rok 2008

Daňovou reformou z října 2007 byl zrušen § 7c zákona - minimální zálad daně.
Pokud jde o paušální (nedokladovaný) odečet výdajů, pak pro výtvarné umělce platí 40 % (§ 7, odst. 7, písm. d) - těchto 40 % však na rozdíl od předešlých let zahrnuje i uhrazené pojistné, které se dříve ještě od daňového základu odečítalo (§ 7, odst. 8). Tím je paušál dále znehodnocen - k tomu náš návrh ve veřejné diskusi zorganizované MF ČR na zvýšení paušálu na 60 % (
viz ). Vzhledem k tomu, že poplatník, který uplatňuje paušál, je povinen vždy vést záznamy o příjmech, je asi pro OSVČ (umělce), pokud nejsou současně v pracovním poměru, vést jednoduchou Daňovou evidenci (§ 7b) a uplatnit všechny možné náklady (výdaje).

Nadále platí:
Příjmy z umělecké tvůrčí činnosti nepatří mezi příjmy z podnikání, ale patří mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Profesionální výtvarní umělci realizují své umělecké projekty podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon; úplné znění 398/2006 Sb.). Zdroj jejich příjmu je analogický specifikaci podle § 22, odst. 1, písm. f, bod 1 Zákona o daních z příjmů (příjem z nezávislé činnosti, dříve tzv. svobodné povolání).
Z hlediska cit. zákona jsou - pokud jde o uměleckou tvůrčí činnost - samostatně výdělečně činnými osobami, jejichž příjem je zdaňován podle § 3, odst. 1, písm. b (a dále § 7, odst. 2, písm. a).
V případě, že neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatňuje výdaje paušální sazbou 40 % podle § 7, odst. 7, písm. d.

O tom, že umělcům není přidělováno IČO zde.

Zpracoval Oskar Brůža, Unie výtvarných umělců ČR, 2008


DANĚ 2007

Daně z příjmů fyzických osob za rok 2007
= 2006


DANĚ 2006

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006
Stejně jako v roce 2006 (pro zdaňovací období 2005) i v roce 2007 je vydán jediný formulář přiznání. Ojediněle se ještě setkáváme s rozpaky nad vyplněním řádku 43 formuláře (minimální základ daně). Tyto rozpaky jsou způsobeny především tím, že zejména účetní nerozlišují mezi příjmy z podnikání a příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Možná k tomu přispívá i zahrnutí obou těchto typů příjmu do jediného § 7. Ale vymezení v odstavcích 1 a 2 oba typy příjmů přesně specifikuje.
Příjmy z umělecké tvůrčí činnosti nepatří mezi příjmy z podnikání, ale patří mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Profesionální výtvarní umělci realizují své umělecké projekty podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon; úplné znění 398/2006 Sb.). Zdroj jejich příjmu je analogický specifikaci podle § 22, odst. 1, písm. f, bod 1 Zákona o daních z příjmů (příjem z nezávislé činnosti, dříve tzv. svobodné povolání).
Z hlediska cit. zákona jsou - pokud jde o uměleckou tvůrčí činnost - samostatně výdělečně činnými osobami, jejichž příjem je zdaňován podle § 3, odst. 1, písm. b (a dále § 7, odst. 2, písm. a).
V případě, že neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatňuje výdaje paušální sazbou 40 % podle § 7, odst. 9, písm. d.
Ustanovení § 7 c cit. zákona o minimálním základu daně se na umělce činné dle autorského zákona nevztahuje, protože se týká výhradně poplatníků s příjmy podle § 7, odst. 1, písm. a, b nebo c. Týká se tedy příjmů z podnikání, nikoliv příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti, vymezené § 7, odst. 2, písm. a.

V pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2005 se praví:
"ř. 43 Minimální základ daně - tento řádek vyplňte pouze tehdy, pokud se na Vás ustanovení § 7c zákona o minimálním základu daně vztahuje..."
Je tedy z předchozího zřejmé, že umělec v tzv. svobodném povolání tento řádek nevyplňuje, ale proškrtne (neb v citovaných pokynech se praví: "Nevyplněné řádky eventuelně oddíly bez věcné náplně proškrtněte...")

Zpracoval Oskar Brůža, Unie výtvarných umělců ČR, 24. 2. 2007 


DANĚ 2005

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005
V roce 2006 je vydán jediný formulář přiznání (ještě v loňském roce byly formuláře typu A a B). Stále se setkáváme s rozpaky nad vyplněním řádku 43 nového formuláře (minimální základ daně). Tyto rozpaky jsou způsobeny především tím, že zejména účetní nerozlišují mezi příjmy z podnikání a příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Možná k tomu přispívá i zahrnutí obou těchto typů příjmu do jediného § 7. Ale vymezení v odstavcích 1 a 2 oba typy příjmů přesně specifikuje.
Příjmy z umělecké tvůrčí činnosti nepatří mezi příjmy z podnikání, ale patří mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Profesionální výtvarní umělci realizují své umělecké projekty podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zdroj jejich příjmu je analogický specifikaci podle § 22, odst. 1, písm. f, bod 1 Zákona o daních z příjmů (příjem z nezávislé činnosti, dříve tzv. svobodné povolání).
Z hlediska cit. zákona jsou - pokud jde o uměleckou tvůrčí činnost - samostatně výdělečně činnými osobami, jejichž příjem je zdaňován podle § 3, odst. 1, písm. b (a dále § 7, odst. 2, písm. a).
V případě, že neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uplatňuje výdaje paušální sazbou 40 % podle § 7, odst. 9, písm. d.
Ustanovení § 7 c cit. zákona o minimálním základu daně se na umělce činné dle autorského zákona nevztahuje, protože se týká výhradně poplatníků s příjmy podle § 7, odst. 1, písm. a, b nebo c. Týká se tedy příjmů z podnikání, nikoliv příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti, vymezené § 7, odst. 2, písm. a.

V pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2005 se praví:
"ř. 43 Minimální základ daně - tento řádek vyplňte pouze tehdy, pokud se na Vás ustanovení § 7c zákona o minimálním základu daně vztahuje..."
Je tedy z předchozího zřejmé, že umělec v tzv. svobodném povolání tento řádek nevyplňuje, ale proškrtne (neb v citovaných pokynech se praví: "Nevyplněné řádky eventuelně oddíly bez věcné náplně proškrtněte...")

Zpracoval Oskar Brůža, Unie výtvarných umělců ČR, 10. 3. 2006


NÁVRHY DAŇOVÝCH ZMĚN - LÉTO 2005 (1. - Informativní text, 2. - Ohlasy)


DANĚ 2004

UMĚLCI A MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ
V souvislosti s reformou veřejných financí dochází i k částečným úpravám zákona č. 586 / 1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.
Od 1. ledna 2004 platí pro plátce daně z příjmů - fyzické osoby - nový § 7 c (minimální základ daně).
Podle uvedeného § 7 c, odst. 1 se toto nové ustanovení vztahuje na poplatníky s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a), b) nebo c). Týká se tedy příjmů z podnikání, nikoliv příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti, kterou vymezuje § 7 odst. 2 a v něm pro nás důležité písm. a)
a) příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.
Ustanovení § 7 c o minimálním základu daně se tedy na umělce činné dle autorského zákona nevztahuje.
Připomínáme, že minimální základ daně se týká celého základu daně podle § 5 a 23. Pokud je autor současně zaměstnán, případně provozuje živnost nebo má jiné dani podléhající příjmy, tvoří základ jeho daně součet dílčích základů daně. V takových případech lze předpokládat, že základ daně vždy převyšuje zákonem určený minimální základ daně.
Zpracoval Oskar Brůža, Unie výtvarných umělců ČR, 27. 05. 2004

Komentář MF ČR k povinnosti vést podvojné účetnictví :
- Okamžik vzniku povinnosti vést podvojné účetnictví

- Kdo je povinen vést podvojné účetnictví od 1.1.2004

Daňový kalendář 2004

POSUNY V SAZBÁCH DPH PODLE MF NEBUDOU
Novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou připravilo ministerstvo financí, nepočítá s posuny v sazbách daně. Rozhlasové stanici BBC to řekla náměstkyně ministra financí Yvona Legierská. Neočekává ani, že by ministerstvo financí přistoupilo ke sblížení sazeb DPH. BBC upozornila na nesouhlas EU s tím, aby dětské pleny zůstaly ve snížené pětiprocentní sazbě. Podle Legierské však ministerstvo tuto problematiku řešit nebude. Náměstkyně hovořila i o přípravě nového zákona o dani z příjmů. Podle Legierské začne v září fungovat skupina složená z odborníků, kteří by měli navrhnout, jak efektivně vybírat daně. Zdůraznila, že zcela nový zákon o dani z příjmů musí nejdřív projít legislativním procesem. Rozhodně však nezačne platit v tomto období nebo do konce roku 2006, dodala. /www.ihned.cz/
31.8.2004 - zdroj: Ecomail
 


DANĚ 2003

Daňové tiskopisy 2004 - oficiální verze MF ČR

Daňové formuláře - interaktivní daňové přiznání příjmů fyzických osob za rok 2003 typ "A" a typ "B" na serveru www.idnes.cz

Daňový kalendář 2003

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2003

Pokyn MF ČR č. D - 249 O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002.