Unie výtvarných umělců České republiky, z.s.

Unie výtvarných umělců České republiky, z.s. (dále UVU ČR nebo Unie) je celostátní střešní profesní organizací výtvarných umělců. Sdružuje asociace, spolky, kluby výtvarných umělců i jednotlivé tvůrce volného umění (malba, kresba, grafika, sochařství) i autory jiných oborů výtvarné činnosti (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, papír, kůže, šperk, hračka, módní návrhářství, užitá a propagační grafika, film, video, multimediální tvorba aj.). 

Unie vznikla jako nástupnická organizace Svazu českých výtvarných umělců (SČVU) v roce 1990. Zakladatelé předpokládali, že na decentralizovaném spolkovém principu bude unie silným partnerem státu, samosprávě i firmám a občanským iniciativám. Ztrátou finančního základu, který poskytoval zaniklý Český fond výtvarných umění (ČFVU), a nárůstem daňové zátěže po zrušení výhodné Daně z literární a umělecké činnosti (1993) přešlo počáteční nadšení ve zklamání. Spolky, kterých v první polovině 90. let vzniklo nebo bylo obnoveno téměř sto, se začaly rozpadat nebo rezignovaly na společné zastoupení. Unie na střešní roli nerezignovala, ale zásada dobrovolného smluvního členství nemohla postupnému rozpadu jednotné výtvarné obce zabránit. Stav výtvarné obce však unie monitoruje, a kromě členských organizací (spolků) rozlišuje organizace (spolky) asociované, s nimiž má uzavřenu smlouvu o spolupráci. Další skupinu tvoří organizace (spolky) respektované, které sdružují profesionální výtvarné umělce, ale které s Unií smlouvu nemají. Poslední skupinou jsou organizace partnerské, které působí v oboru výtvarných umění. Podrobněji je tento stav popsán zde
Proti poklesu spolkové soudržnosti narůstal zájem výtvarných umělců o individuální členství, což vyústilo 1. dubna 1997 ve zřízení Národního registru.

Unie tedy spravuje pro dokumentační a úřední potřebu Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR. Původní pravidla pro zápis byla od 1. ledna 2023 rozvolněna plným respektováním oficiální definice UNESCO z roku 1980:
"Umělci jsou osoby, jež vytvářejí či interpretují umělecká díla s tím, že se touto prací živí neb o to usilují. Tvorba uměleckých děl je zásadní součástí jejich života a svou činností přispívají k rozvoji umění a kultury. Umělcem je ten, kdo je za umělce považován, a to bez ohledu na to, zda je profesně vázán k profesním uměleckým subjektům."
   

Definice umělce praví, že "umělcem je ten, kdo je za umělce považován". Otevřenou otázkou zůstává, kým. Nějakým úředníkem jistě ne. Unie dala přednost autoregulaci profese. Do Národního registru zapisuje ty, koho profesionálové mezi sebe přijali. Stále tedy platí, že v registru mohou být zapsáni umělci vykonávající svou činnost profesionálně, nikoliv tvůrci z libosti v rámci různých forem stále přibývajících volnočasových aktivit. 

Zápis do rejstříku je dobrovolný, právní nárok na zápis není. Automaticky jsou do něho zařazování členové spolků UVU ČR. Individuálně v něm mohou být vedeni všichni profesionální výtvarní umělci, jejichž činnost nesporně bez jakéhokoliv komisionálního posuzování pravidlům pro zápis odpovídá. Možnost zápisu se týká i cizinců působících v ČR v souladu s právním pořádkem. 

Zápisem vzniká individuální členství v UVU ČR. Registr je provozován nezávisle bez jakýchkoliv dotací a je financován výhradně formou členských příspěvků, jejichž výši (a tím i dobu platnosti) si může každý určit podle tabulky pro CZK nebo pro EUR. Po zápisu a úhradě členského příspěvku zasíláme poštou na domácí nebo kontaktní adresu osvědčení o zápisu v registru a identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce

Zápis v Národním registru je ve smyslu § 435 Občanského zákoníku "jinou evidencí" a je přístupný k nahlédnutí i k verifikaci údajů zde


Zápis svědčí o tom, že zapsaná osoba vykonává profesionálně autorskou (uměleckou) činnost na základě zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění a je samostatně výdělečně činnou osobou (OSVČ), jejíž příjem je zdaňován podle § 3, odst. 1, písm. b/ zákona č. 586/1992 Sb. Zákona o daních z příjmů v platném znění. Protože činnosti upravené autorským zákonem nepodléhají režimu živnostenského zákona, jde o nezávislou činnost (§ 22, odst. 1, písm. f/ Zákona o daních z příjmů), která se běžně označuje jako svobodné povolání ("volná noha", freelance). Fyzickým osobám vykonávajícím tvůrčí činnost podle autorského zákona není přidělováno IČO (více na https://archi.gov.cz/nap:zakladni_registry). Jako pomocný údaj používejte číslo z Národního registru.


O smyslu Unie více např. v textu "Jak to bylo a jak to je" nebo v dalších textech v oddílu KONCEPČNÍ DOKUMENTY A DISKUSE na www.uvucr.cz.

UVU ČR podává státu, samosprávě i jiným relevantním organizacím návrhy týkající se postavení výtvarného umělce. Podílí se na organizování výběrových řízení a soutěží. Poskytuje konzultace a vydává odborná stanoviska. Může zprostředkovat kontakty mezi galeristy a profesními sdruženími nebo jednotlivými členy a zajišťuje bezplatné adresné rozesílání nabídek a informací členům i přihlášeným zájemcům v podobě e-informací uvučr.  

Některé spolky (nebo jejich členové) provozují galerie (např. Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň) nebo spoluvytváří jejich výstavní program (např. Hodonín), případně se podílí na programové nabídce festivalů a slavností (např. Nový Jičín, Žďár nad Sázavou). Členské, skupinové nebo individuální výstavy jsou pořádány také ve spolupráci s veřejnoprávními a soukromými galeriemi. Na vybraných spolkových nebo individuálních akcích se UVU ČR podílí, výstavní síň nebo galerii ale Unie nemá a vlastní výstavní činnost neorganizuje.

***

Kancelář UVU ČR v Praze je dlouhodobě neobsazena.
Výhradní doručovací adresa
Informační středisko UVU ČR (PhDr. Oskar Brůža), Malinovského náměstí 2 (Dům umění), 602 00 Brno, SMS + 420 606 473 074
uvucr@uvucr.cz
uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu zajištění činnosti UVU ČR prosíme, abyste pro dotazy a informace preferovali e-mail nebo SMS. 

IČO: 004 44 332, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 75 (v době vzniku 1990 profesní občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra pod spisovou značkou VSP/1-19/90-R), Úřad pro ochranu osobních údajů - číslo reg. 00004304/001, peněžní ústav: Fio, a.s. Praha, číslo účtu: 11034011/2010


Zveřejněno 09.03.2023; aktualizace 5.4.2023