Předběžná zpráva o stavu Unie výtvarných umělců České republiky


Základní charakteristika

Unie výtvarných umělců (od roku 1994 Unie výtvarných umělců ČR) vznikla v roce 1990 na základě rozhodnutí sjezdu Svazu českých výtvarných umělců. Je zřízena podle zákona o sdružování občanů. Rámec činnosti UVU ČR vymezují stanovy. Jako právní nástupce SČVU vystoupila UVU ČR do mezinárodních závazků. Je národním reprezentantem výtvarné obce v mezinárodní organizaci výtvarných umělců IAA a v její evropské organizaci IAA Europe. Prostřednictvím partnerského Design centra ČR udržuje kontakt s dalšími nevládními organizacemi (ICOGRADA, ICSID, IFI, BEDA). K 1.1. 2005 tvoří UVU ČR 34 členských organizací (spolků, profesních sdružení; z toho 8 v Praze, 7 v Čechách a 19 na Moravě) a sdružení Lege artis, umožňující individuální členství. S pěti profesními sdruženími má UVU ČR uzavřenu dohodu o partnerství a spolupráci, s dalšími pěti jsou započata jednání o spolupráci.
Prostřednictvím Rady uměleckých obcí ČR je unie napojena na Evropskou radu umělců (ECA). V oblasti autorských práv spolupracuje UVU ČR s OOA-S.
UVU ČR vede na základě dobrovolnosti Rejstřík profesionálních výtvarných umělců činných na území ČR (Národní registr) a buduje(s využitím svého archívu) orientační Rejstřík držitelů práv k autorským dílům. Zajišťuje šíření informací korespondenčně, prostřednictvím webové stránky, rozesíláním e-mailových informací a osobní účastí představitelů UVU ČR na schůzích a akcích profesních sdružení.

Výběr dokumentů přístupných na www.uvucr.cz
Právní předchůdci UVU ČR
Stanovy UVU ČR
Členské organizace UVU ČR
Profesní organizace, s nimiž má UVU ČR
asociační smlouvu o spolupráci
Smluvní
partnerské organizace UVU ČR

Hospodářská situace UVU ČR

V roce 1995 se projevil úbytek členů velkým snížením příjmů z členských příspěvků. Jediným způsobem, jak uhradit nezbytné platby bylo nevyplatit plné mzdy zaměstnancům. Protože tento stav nebyl přechodným, vypracovala pracovní skupina pro rozpočet návrhy, které byly přijaty Radou UVU ČR v roce 1998. Od té doby funguje UVU ČR v rozpočtovém provizoriu. Tehdejší optimální model uvažoval o pěti zaměstnancích (vedoucí kanceláře a koordinátor činnosti spolků v Praze a v Čechách, manažer zahraničních vztahů, sekretářka, hospodářka a informační pracovník a koordinátor činnosti spolků na Moravě se sídlem v Brně; zaměstnancům měly být k dispozici kancelář v Praze, sklad a ubytovací ateliér v Praze, kancelář v Brně). Tento model, odhadovaný v tehdejších cenách na cca 1,1 mil. Kč se nikdy nepodařilo realizovat. Kancelář v Mánesu byla postoupena (se souhlasem majitele) partnerské OOA-S; zprvu byla hrazena část prostor pro potřeby UVU ČR, dnes hradíme jen poplatek za přihrádku na ukládání pošty. Kancelář v Brně byla zrušena a provoz je zajišťován díky neformálním dohodám zatím bezplatně. Místo manažerky zahraničních vztahů bylo zrušeno a úkoly převzalo částečně informační středisko v Brně. Také místo sekretářky bylo zrušeno a její činnosti zajišťoval vedoucí kanceláře sám. Hospodářka přešla na poloviční úvazek a později vedla účetnictví unie na smluvním základě. Stárnutí členské základny, částečný úbytek členů a nízká platební morálka vedly k rozhodnutí, že kancelář UVU ČR v Praze zůstala neobsazena a základní činnosti opět převzalo informační středisko v Brně. Stalo se tak díky řadě racionalizačních opatření, využívajících především možností výpočetní techniky a internetu. Platební morálka kolísá mezi 60 a 50 %. V roce 2001 54 % (vybráno 434 tis. Kč místo plánovaných 803 tis. Kč), v roce 2002 64 % (vybráno 428 tis. Kč místo plánovaných 651 tis. Kč), v roce 2003 56 % (vybráno 396 tis. Kč místo plánovaných 689 tis. Kč), v roce 2004 54 % (vybráno 382 tis. Kč místo plánovaných 701 tis. Kč).
Pozitivní, možná překvapivou, jistě však nadějnou tendencí je individuální zápis v Rejstříku, který byl umožněn rozhodnutím Rady UVU ČR v dubnu 1997 - v roce 2001 bylo od 291 členů vybráno 89 tis. Kč, v roce 2002 bylo od 374 členů vybráno 92 tis. Kč, v roce 2003 bylo od 409 členů vybráno 116tis. Kč a v roce 2004 bylo od 459 členů vybráno 133tis. Kč.
Celkový objem vybraných prostředků neumožňuje bez "vyrovnávacího polštáře" - jímž je nevyplácení plné mzdy zaměstnanci - bezproblémově zajistit všechny nutné činnosti unie; proto přešlo rozpočtové provizorium do současného nouzového provozu.


Řízení UVU ČR v nouzovém provozu

Spojenou činnost kanceláře a informačního střediska řídí (nehonorovaně) úřadující předseda a statutární představitel UVU ČR. Na činnosti se dále podílí (nehonorovaně) jeden z místopředsedů. UVU ČR vede účetnictví (dříve podvojné účetnictví), podává daňové přiznání; dokumenty podepisuje úřadující předseda. Od roku 2002 zvolil předseda metodu přímého kontaktu se spolky a tím i s členskou základnou; poprvé tak minimálně jedenkrát každý spolek navštívil a při důležitých jednáních byly záležitosti řešeny nezprostředkovaně.
Základní dokumenty, jimiž je provoz usměrňován jsou - zásady rozpočtového provizoria a indexový způsob stanovení členských příspěvků (1998), Pravidla zápisu do rejstříku profesionálních výtvarných umělců (2000) výhledový program činnosti UVU ČR (původně na léta 1999 - 2000), Analýza postavení výtvarného umělce v ČR (schválena R UVU ČR v dubnu 2002); z těchto dokumentů vycházely i připomínky k Návrhu reformy veřejných financí (2003) i návrhu zákona o veřejné podpoře kultury (2003-2004).
Kancelář / Informační středisko zajišťuje:
* korespondenci (2001 celkem 1640 vypravených zásilek - tj. průměrně 7 na jeden pracovní den, 2002 celkem 2918 vypravených zásilek - tj. průměrně 13 na jeden pracovní den, 2003 celkem 1296 vypravených zásilek - tj. průměrně 6 na jeden pracovní den, 2004 celkem 833 vypravených zásilek - tj. průměrně 4 na jeden pracovní den - začíná se projevovat využívání e-mailové pošty)
* centrální databázi členů a vydávání identifikačních karet
* písemné i ústní konzultace členům
* obsahovou náplň webové stránky (přehled četnosti větších změn: 2001 - 9, 2002 - 55, 2003 - 25, 2004 - 36)
* vydávání a distribuci E-informací UVU ČR ( 2002 celkem 23 zpráv, 312 příjemců, 2003 celkem 22 zpráv, 476 příjemců, 2004 celkem 35 zpráv, 582 příjemců)
* dispečink ubytování
* úklid a drobné opravy
* informační služby po internetu (hledání dědiců, kontakty na výtvarníky)
* rešerše
* přípravu odborných dokumentů
* koordinaci činnosti spolků - pracovní cesty - (2001 - 68 dnů, 2002 - 60 dnů, 2003 - 55 dnů, 2004 - 41 dnů)
* přípravu dokumentů na jednání mezinárodních organizací a IAA (Szödliget 1999 /účast/, Bratislava 2000 /účast/, Plzeň 2000 /účast/, Moravany nad Váhom 2001/účast/, Polsko 2001 /korespondenčně/, Heidelberg 2002 /účast/, Athény 2002 /korespondenčně/, Vilnius 2003 /účast/, Moskva 2004 /korespondenčně/, Plzeň 2004 /účast/)
* přípravu dokumentů vyžádaných nebo iniciativně zasílaných (Reforma veřejných financí, návrhy daňových úprav, připomínky k zákonům - o státních cenách, o veřejné podpoře kultury)
* zajišťování účasti na soutěžích (Interiér roku/ Český interiér, Mladý obal, Brněnské bienále, Bienále kresby, Grafix Břeclav, Intersalon AJV)
* inovaci softwaru a obměnu technických prostředků

V roce 2003 byla zahájena práce na přípravě bilanční Rady UVU ČR, která má zhodnotit vykonanou práci, vyhodnotit trendy a vést k vypracování programového zaměření UVU ČR; program bude základem volební Rady UVU ČR. Příprava těchto bilancujících materiálů je vzhledem k výše popsanému stavu věcí pomalá; nemůže omezit základní činnosti, které UVU ČR zajišťuje nejen pro své členy, ale z titulu svého výlučného zastoupení v IAA a svého dominantního postavení jako střešní organizace i pro celou výtvarnou obec. Současnou prioritou je navazování kontaktů s významnými profesními sdruženími, které stojí mimo UVU ČR, s významnými prodejními galeriemi a s vysokými školami v zájmu důraznějšího prosazování legislativních změn.


Výběr dokumentů přístupných na www.uvucr.cz
Stanovení členských
příspěvků
Pravidla zápisu do Rejstříku
Program činnosti
Analýza postavení výtvarného umělce v ČR
UVU a návrh reformy veřejných financí

(c) UVU ČR, verze - leden 2005
V. Kubát, O. Brůža